Bezpieczne Wakacje na Falkowej -SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Lp. Data Rodzaj zajęć Godzina zbiórki Planowany powrót Uwagi

1. 27 czerwca Basen 09:00 skansen 11:30 Czepki, rękawki, koło

2. 29 czerwca Wycieczka – Kamionka 08:40 skansen 14:00 Obuwie pełne, (zakaz klapek, sandałów, itp.) nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe.Przewidziany posiłek.

3. 5 lipca Ścianka wspinaczkowa 09:00 skansen 12:00 Obuwie na zmianę, sportowe

4. 6 lipca Dzień Otwarty Komendy Miejskiej Policja 07:30 skansen 12:00

5. 7 lipca Spektakl–”Jaś i Małgosia” 09:00 skansen 11:30 Zakaz jedzenia i picia na sali

6. 11 lipca Kręgielnia – ATOM 11:30 skansen 13:30 Obuwie na zmianę, sportowe

7. 12 lipca Warsztaty Plastyczne-MOK 09:00 skansen 13:30

8. 13 lipca Wycieczka- Wąwóz Homole 07:50 skansen 14:30 Obuwie pełne(zakaz klapek, sandałów, itp.), nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe.Przewidziany posiłek.

9. 15 lipca EVAN-Zajęcia sportowe 08:15 skansen 11:30 Obuwie i strój sportowy

10. 18 lipca Mały Robinson 10:40 12:20 Skarpetyki

11. 22 lipca Wycieczka-Muszyna 07:50 skansen 14:30 Obuwie pełne (zakaz klapek, sandałów, itp.),  nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe.Strój kąpielowy, czepek, ręcznik, klapki, krem z filtrem, nakrycie głowy Przewidziany posiłek.

12. 27 lipca Kino Helios- „Dzielny kogut Maniek” 09:00 skansen 12:30

13. 3 sierpnia Strzelnica LOK 08:15 skansen 12:00

14. 4 sierpnia Wycieczka – Kosarzyska 08:20 skansen 14:30 Obuwie pełne, nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe. Przewidziany posiłek.

15. 8 sierpnia Basen 09:50 skansen 13:00 Czepki, rękawki, koło

16. 10 sierpnia Kino Helios- „Mój przyjaciel orzeł” 09:00 skansen 12:30

17. 17 sierpnia Kino Helios 09:00 skansen 12:30

18. 19 sierpnia Wycieczka-Gródek 08:20 skansen 14:00 Obuwie pełne(zakaz klapek, sandałów, itp.),  nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe. Przewidziany posiłek.

19. 23 sierpnia Spektakl –  „Wielki Czarodziej Oz” 10:50 skansen 13:30 Zakaz jedzenia i picia na sali

Udział w zajęciach uzależniony jest od zachowania dziecka oraz ubioru dostosowanego do warunków pogodowych. Na wszystkich wycieczkach obowiązuje obuwie pełne oraz nakrycie głowy. Dzieci, które nie będą sie stosować do poleceń wychowawcy oraz nieodpowiednio ubrane będą odsyłane do domu.

W razie samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć proszę dołączyć oświadczenie.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawcy świetlicy środowiskowej
p. Wiola Chapko-Mięczakowska tel. 536 955 339 oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa Artura Czerneckiego

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu mojej córki/mojego syna…………………………………. ………………………………..(imię i nazwisko dziecka). Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po zakończonych zajęciach w ramach „Bezpiecznych Wakacji”.

Data…………………….. ………………………………………………….
czytelny podpis rodzica lub opiekuna

Opublikowano inne, Wydarzenia | Otagowano , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Niósł wsparcie i dobre słowo-Nigdy Cię Wieśku niezapomnimy bo takich ludzi się nie zapomina .

2016-06-30 13:36:12

Nie żyje Wiesław Pazgan. Sądeccy sportowcy w żałobie

Nie żyje Wiesław Pazgan. Sądeccy sportowcy w żałobie
Dopiero co informowaliśmy o śmierci dr. Ryszarda Aleksandra, nauczyciela, działacza sportowego, trenera piłkarskiego I klasy państwowej a już dotarły do nas kolejne smutne wieści. Dziś w nocy zmarł nagle Wiesław Pazgan, młodszy brat Kazimierza Pazgana.

- Z wielkim smutkiem i żalem przyjąłem informację o nagłej i niespodziewanej śmierci wspaniałego i oddanego dla osób potrzebujących Wieśka Pazgana. Człowieka, który nigdy nikomu nie odmówił pomocy . Niósł wsparcie i dobre słowo. Jego śmierć to wielka strata dla polskiego sportu i sądeczan. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny – mówi były radny Artur Czernecki, prezes Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”.

- Długo współpracowałem z Wiesławem w naszym Stowarzyszeniu. Bardzo nam pomagał, nigdy nie odmówił pomocy. Pomagał także przy Mistrzostwach Nowego Sącza w grillowaniu. Nigdy nie oczekiwał od nas wdzięczności, mówił, aby nie dziękować mu publicznie. Był szalenie skromny, mało się o nim słyszało. Pomagał bezinteresownie sądeckim sportowcom. Wspierał zarówno bokserów, jak Olimpię Beskid. Ratował nasze kluby sportowe. Takich ludzi jak on będzie się pamiętało przez długi czas. Wiesław Pazgan był po prostu wielkim przyjacielem sądeckiego sportu. Sponsorował Diablo Włodarczyka – razem wiele razy bywali u mnie. Będzie nam go bardzo brakowało – dodaje Artur Czernecki.

Wiesław Pazgan był wiceprezesem holdingu Konspol. Jego pogrzeb odbędzie się sobotę (2 lipca) w Kamionce Wielkiej. Msza św. żałobna odbędzie się o godz. 15.00. Następnie ciało zmarłego zostanie odprowadzone na cmentarz.

- Dowiedziałem się dziś, że na pogrzeb Wieśka Pazgana wybierają się sportowcy z Warszawy, na pewno będą tłumy – zakłada Czernecki.

Fot. Artur Czernecki

źródło : sacz.in

Opublikowano Bez kategorii, Wydarzenia | Otagowano , | Komentowanie nie jest możliwe

Sportowy Dzień Dziecka na Falkowej

Mularczyk, Czerwiński i Leśniak w jednej drużynie


Mecz sądeckich parlamentarzystów wspartych przez siły mundurowe i habity kontra osiedle Falkowa był jedną z atrakcji IV Integracyjno-Sportowego Dnia Dziecka na Falkowej. Sądecka „drużyna gwiazd” musiała przełknąć gorycz porażki, ale to nic, bo najważniejsza była dobra zabawa.

Do składu drużyny VIP-ów Artur Czernecki powołał: Andrzeja Czer­wiń­skiego, Arka­diusza Mular­czyka, Józef Leśniaka (wszyscy trzej posłowie), księdza kano­nika Ryszarda Kudronia, ks. Antoniego Króla (pry­mi­cjanta z zeszłego tygo­dnia), komen­danta KMP Jaro­sława Tokar­czyka, zastępcę komendanta Pań­stwo­wej Straży Pożar­nej Pawła Motykę, pre­zesa Grodz­kiej Spół­dzielni Miesz­ka­nio­wej Jaro­sława Iwa­ńca, Janusza Czer­wiń­skiego i Karola Czer­neckiego. Ich przeciwnikiem była dru­żyna młodzieży mieszkającej na osiedlu Falkowa, pro­wa­dzona przez Jacka Sam­czaka na co dzień nauczy­ciela wf w SP nr 11.

Mecz w począt­ko­wej fazie wyda­wał się zbyt ase­ku­ra­cyjny dla każ­dej że stron, ale kiedy dru­żyna oś. Fal­kowa ruszyła do ataku zaczęło się praw­dziwe wido­wi­sko spor­towe. Nie­stety po raz kolejny dru­żyna gości musiała pogo­dzić się z porażką 9–13 ( 6 goli strze­lił ks. pry­mi­cjant Antoni Król,  3 gole strzelił Jarosław Tokar­czyk). Wszy­scy wspa­niale się bawili i na długo będą pamię­tać wspólną rywa­li­za­cję spor­tową.

Obejrzyj materiał video z meczu: Koalicja POiPiS się nie sprawdziła. Dzieciaki ograły sądeckich VIP-ów

Naj­więk­sze emo­cje towa­rzy­szyły pod­czas zawo­dów strze­lec­kich (przy­go­to­wa­nych prze Józefa Fiuta i Kazi­mie­rza Wró­bla z Klubu Strze­lec­kiego LOK „Snaj­per”) męż­czyzn o puchar prze­wod­ni­czą­cego ZO Fal­kowa Artura Czer­neckiego oraz kobiet o puchar ks. Ryszarda Kudro­nia.W kate­gorii kobiet triumfowały:

1.Dorota Sowa, 2.Kata­rzyna Matu­sik, 3.Wero­nika Pazgan

Kate­go­ria męż­czyzn o puchar prze­wod­ni­czą­cego ZO Fal­kowa Artura Czer­neckiego:

1.Rado­sław Wilk, 2.Piotr Kamiń­ski, 3.Dariusz Śli­pek

Kate­go­ria Chłopcy:

1.Artur Wilk, 2.Domi­nik Pazgan, Szy­mon Rola, 3.Szy­mon Uroda, Mate­usz Basiaga i Piotr Poto­czek

Pod­czas całego Pik­niku Bożena Poręba zastępca prze­wod­ni­czą­cego ZO Fal­kowa gril­lo­wała kieł­ba­ski, któ­rymi czę­sto­wała wszyst­kich przy­by­łych gości, a była ich dość duża ilość, bo na Fal­kową przy­by­wają nie tylko jej miesz­kańcy.

Prze­wod­ni­czący ZO Fal­kowa Artur Czer­necki pod­czas trwa­ją­cego festynu czę­sto­wał wszyst­kie dzieci i ich opie­ku­nów lodami od firmy Koral oraz sło­dy­czami, któ­rych dla nikogo nie mogło zabrak­nąć. Straż Pożarna prze­pro­wa­dziła zabawę w laniu sikawką do celu która bar­dzo przy­pa­dła do gustu naj­młod­szym uczest­ni­kom festynu oraz udo­stęp­niła wóz bojowy we wła­da­nie dzieci.

Pani dziel­ni­cowa  Bożena Micha­lak wspólnie z Agnieszką Gozdecką z Sądeckiej Policji, prze­pro­wa­dziła z dziećmi poga­wędkę na temat bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wym oraz prze­pro­wa­dziła pokaz zatrzy­ma­nia prze­stępcy co bar­dzo spodo­bało się dzie­ciom, koń­cząc kon­kur­sem z nagro­dami na temat bez­piecz­nego poru­sza­nia się do dro­dze do szkoły i że szkoły.

Na zakoń­cze­nie wszy­scy podzię­ko­wali ser­decz­nie wszyst­kim gra­ją­cym w dru­ży­nie VIP oraz Boże­nie Porę­bie i Artu­rowi Czer­neckiemu, bez któ­rych zaan­ga­żo­wa­nia festyn nie byłby tak wspa­niały. Słowa podzię­ko­wa­nia skie­ro­wane zostały rów­nież dla dyrek­tor SP 11 Marty Platy oraz Jacka Sam­czaka, nauczy­ciela WF w SP 11 Pani Wioli Chapko-Mięczykowskiej ze Świetlicy Środowiskowej na Falkowej  oraz Pana Pre­zy­denta Mia­sta Ryszarda Nowaka i zastępcy pre­zy­denta Woj­cie­cha Pie­cha za prze­słane życze­nia wraz ze sło­dy­czami, Fir­mie Fakro za nagrody, Fir­mie Koral za pyszne lody, Komen­dzie Poli­cji, Straży Pożar­nej, Janu­szowi Komur­kie­wi­czowi, Janu­szowi Adam­kowi, Boże­nie Porę­bie, Józe­fowi Fiu­towi i Kazi­mie­rzowi Wró­blowi z klubu spor­towego „Snaj­per”. Gronu Peda­go­gicz­nemu SP 11.Szcze­gólne podzię­ko­wa­nia skie­ro­wał do Posła Andrzeja Czer­wiń­skiego prze­wod­ni­czący ZO Fal­kowa Artur Czer­necki, dziękując  za ufun­do­wa­nie dla zarządu osiedla  kom­pletu stro­jów pił­kar­skich, w któ­rych wystą­piła dru­żyna VIP. Festyn był również okazją aby wręczyć wyróżnienie przyznawane przez ZO Falkowa  dla Anny Urody jako sympatykowi osiedla.

Zarząd Osiedla Falkowa

źródło :sądeczanin.info


Galeria zdjęć

Opublikowano Media, Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie

plakat dzien dziecka 2016

Opublikowano Wydarzenia, Zarząd Osiedla Falkowa w Nowym Sączu | Otagowano , , , , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Żegnaj mój przyjacielu poruczniku Stanisławie Faliński

„Ojczyzno nasza ziemio ukochana
W 1939 roku cała krwią zalana 
Nie dość, że Polskę na pół rozerwali
To jeszcze Polaków na Sybir wygnali „

S.FalińskiSmutna wiadomość dotarła do mnie w dniu dzisiejszym. W piątek odszedł do domu Pana Sybirak człowiek niezwykły a mimo tego z poczuciem humoru porucznik Stanisław Faliński, który do swoich ostatnich dni dzielił się z młodym pokoleniem swoją historią. Stanisław Faliński urodził się w Kamionce Strumiłłowej koło Lwowa 20 stycznia 1923 roku. W kwietniu 1940 został wraz z matką Heleną i siostrą Anną wywieziony do Kazach¬stanu. Jego ojciec Bronisław Faliński burmistrz w Kamionce Strumiłłow-skiej został uwięziony i zamordowany przez NKWD. W październiku 1941 r. Stanisław Faliński przyłączył się do tworzonego wojska polskiego na tere¬nie ZSRR przez gen. W. Andersa i jako 21 letni żołnierz 2 Korpusu Polskiego uczestniczył w walce pod Monte Cassino (11 V- 18 V 1944 r.). Do Nowego Sącza przyjechał w latach 80. ubiegłego stulecia i od tamtego czasu spotykał się z młodzieżą opowiadając jej o swojej historii, którą zawarł w książce pt. ” Przez Sybir na Monte Cassino”. Jego całe życie można zawrzeć w słowach pochodzących z tej książki „.Jako byli żołnierze Wojska Polskiego na Zachodzie, którzy z uporem szli ku swej Ojczyźnie, choć drogą bardzo daleką, dzięki składamy Ci Boże, że doprowadziłeś nas w końcu do Niej. Nigdy Jej nie wyrzekliśmy się, bo przyświecała nam zawsze maksyma naszych Dziadów i Ojców, zawarta w trzech jedynie, a jakże doniosłych słowach: BÓG – HONOR – OJCZYZNA
FalińskiŻegnaj mój przyjacielu poruczniku Stanisławie. Dziękuję za wieloletnie propagowanie prawdziwej historii i za postawę ,która dziś jest wzorem dla obecnego pokolenia młodych Polaków . 
W naszej pamięci pozostaniesz na zawsze i twoje wspomnienia. Niech dobry Bóg przyjmie Cię do swojego Królestwa.

Pogrzeb śp.Stanisława Falińskiego odbędzie się w Nowym Sączu  18 maja (środa) 2016r., na cmentarzu w Gołąbkowicach o godz.12.00

Opublikowano Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Apel Pamięci w lasku na Falkowej


Przy głazach w lasku na Falkowej, upamiętniających Polaków pomordowanych na Wschodzie, oddano dziś cześć ofiarom katastrofy smoleńskiej.

Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w kaplicy św. Antoniego w intencji katyńczyków. Eucharystii przewodniczył ks. Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii św. Małgorzaty. Po nabożeństwie uczniowie z pobliskiej SP nr 11 im. Juliana Tuwima przedstawili wzruszający montaż słowno-muzyczny o Katyniu. Od wiernych zebranych w kaplicy dzieci otrzymały zasłużone oklaski.

Po nabożeństwie obecnie przenieśli się na skraj lasku falkowskiego, gdzie rosną  „dęby katyńskie” i stoją głazy upamiętniające miejsca kaźni polskich oficerów w Rosi sowieckiej. Po 10.04.2010 roku doszedł tam kamień poświęcony ofiarom tragedii smoleńskiej.

Podczas Apelu Pamięci wymieniono nazwiska wszystkich 96. pasażerów tragicznego lotu polskiego samolotu do Smoleńska przed sześciu laty na czele z  dwoma prezydentami: Lechem Kaczyńskim i Ryszardem Kaczorowskim, honorowymi obywatelami Nowego Sącza.  Następnie ks. Jurkiewicz odczytał modlitwę, specjalnie na tę okazję ułożoną przez rektora kaplicy na Falkowej ks. kanonika Ryszarda Kudronia.  Na koniec złożono kwiaty pod obeliskiem i zapalono światełka pamięci rozdane obecnym przez uczniów.

Wśród  oddających hołd smoleńczykom byli m.in. znani mieszkańcy Falkowej, poseł Andrzej Czerwiński i członek zarządu woj. małopolskiego Leszek Zegzda. Ratusz reprezentował wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń, a Solidarność nauczycielką Maria Zielińska-Gorzula. Byli ponadto komendanci Policji, Straży Granicznej i reprezentanci wszystkich biur poselskich w Nowym Sączu.

Wartę przy obelisku pełnili strzelcy ze Związku Strzeleckiego i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Stały poczty sztandarowe: Policji, Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, SP nr 11. Oprawę muzyczną stworzyli werblista i trębacze z orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Uroczystość zorganizował po raz szósty przewodniczący zarządu osiedla Falkowa Artur Czernecki we współpracy ze społecznością SP nr 11, którą kieruje Marta Plata.

(HSZ)

Fot. własne

źródło : sądeczanin.info

Galeria zdjęć

Opublikowano Wydarzenia, Zarząd Osiedla Falkowa w Nowym Sączu | Otagowano , , , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Ku czci ofiar tragedii lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku

 

Apel Pamięci

Ku czci ofiar tragedii lotniczej pod Smoleńskiem  z 10 kwietnia 2010 roku przygotowany  przez zemnie  na uroczystość upamiętnienia w szóstą  rocznicę katastrofy . 

Rodacy!

Sądeczanie!

Dziś, w czwartą rocznicę tragedii lotniczej pod Smoleńskiem, stajemy do apelu by oddać hołd ofiarom lotu 10 kwietnia 2010 roku. Na pokładzie rządowego samolotu, udającego się na miejsce katyńskiej kaźni znalazł się kwiat politycznej, intelektualnej, kulturalnej i wojskowej elity narodu polskiego na czele z Parą Prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi oraz ostatnim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie panem Ryszardem Kaczorowskim. Tragedia smoleńska była wstrząsem, jakiego nigdy nie doświadczyło żadne współczesne państwo; traumą, której rana nieprędko się zabliźni. Rotmistrz Józef Czapski powiedział kiedyś znamienne i jak pokazał czas prorocze słowa:

„Wszyscy tworzymy ten łańcuch niewidzialny, którego ostatnim ogniwem jest Katyń.”

10 kwietnia 2010 roku historia wykuła jeszcze jedno ogniwo i zamknęła łańcuch. Bo tych, których zamordowano 76 lata temu i tych, którzy oddali swe życie w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, udając się z pielgrzymką na miejsce największej żołnierskiej mogiły, łączyło jedno credo, jedno wyznanie: „Nic dla siebie, wszystko dla Polski”. Głęboko wierzę w to, że Pan Prezydent Lech Kaczyński, Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski, gen. Franciszek Gągor i wszyscy pozostali uczestnicy tego tragicznego lotu odchodzili do Domu Pana pośród szpaleru ponad 21 tysięcy katyńskich oficerów, którzy oddawali im swój ostatni salut. Spełnili swe życie ofiarą, podobnie jak tamci oficerowie, którym wymarzyła się Polska silna, niezawisła, praworządna, a nader wszystko sprawiedliwa.

Wzywam Was

 1. Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Lechu Kaczyński – Honorowy Obywatelu Nowego Sącza
 2. Mario Kaczyńska małżonko Prezydenta RP
 3. Ostatni Prezydencie Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowski – Honorowy Obywatelu Nowego Sącza
 4. generale Franciszku Gągor, synu sądeckiej ziemi
 5. Joanno Agacka – Indecka
 6. Ewo Bąkowska
 7. generale Andrzeju Błasik
 8. Krystyno Bochenek
 9. Anno Mario Borowska
 10. Bartoszu Borowski
 11. generale Tadeuszu Buk
 12. arcybiskupie generale Mironie Chodakowski
 13. Czesławie Cywiński
 14. Leszku Deptuła
 15. podpułkowniku Zbigniewie Dębski
 16. Grzegorzu Dolniak
 17. Katarzyno Doraczyńska
 18. Edwardzie Duchnowski
 19. Aleksandrze Fedorowicz
 20. Janino Fetlińska
 21. Jarosławie Florczak
 22. Arturze Francuz
 23. Grażyno Gęsicka
 24. generale Kazimierzu Gilarski
 25. Przemysławie Gosiewski
 26. księże Bronisławie Gostomski
 27. Mariuszu Handzlik
 28. księże Romanie Indrzejczyk
 29. Pawle Janeczek
 30. Dariuszu Jankowski
 31. Izabello Jarugo – Nowacka
 32. księże Józefie Joniec
 33. Sebastianie Karpiniuk
 34. wiceadmirale Andrzeju Karweta
 35. Mariuszu Kazana
 36. Januszu Kochanowski
 37. generale Stanisławie Komornicki
 38. Stanisławie Jerzy Komorowski
 39. Pawle Krajewski
 40. Andrzeju Kremer
 41. księże Zdzisławie Król
 42. Januszu Krupski
 43. Januszu Kurtyka
 44. księże Andrzeju Kwaśnik
 45. generale Bronisławie Kwiatkowski
 46. Wojciechu Lubiński
 47. Tadeuszu Lutoborski
 48. Barbaro Mamińska
 49. Zenonie Mamontowicz – Łojek
 50. Stefanie Melak
 51. Tomaszu Merta
 52. Stanisławie Mikke
 53. Aleksandro Natalli – Świat
 54. Janino Natusiewicz – Mirer
 55. Piotrze Nosek
 56. Piotrze Nurowski
 57. Bronisławo Orawiec – Loffler
 58. księże podpułkowniku Janie Osiński
 59. księże podpułkowniku Adamie Pilch
 60. Katarzyno Piskorska
 61. Macieju Płażyński
 62. biskupie generale Tadeuszu Płoski
 63. generale Włodzimierzu Potasiński
 64. Andrzeju Przwoźnik
 65. Krzysztofie Putra
 66. Ryszardzie Rumianek
 67. Arkadiuszu Rybicki
 68. Andrzeju Sariuszu – Skąpski
 69. Wojciechu Sewerynie
 70. Sławomirze Skrzypek
 71. Leszku Solski
 72. Władysławie Stasiak
 73. Jacku Surówka
 74. Aleksandrze Szczygło
 75. Jerzy Szmajdziński
 76. Jolanto Szymanek – Deresz
 77. Izabello Tomaszewska
 78. Marku Uleryk
 79. Anno Walentynowicz
 80. Tereso Walewska – Przyjałkowska
 81. Zbigniewie Wasserman
 82. Wiesławie Woda
 83. Edwardzie Wojtas
 84. Pawle Wypych
 85. Stanisławie Zając
 86. Januszu Zakrzeński
 87. Gabrielo Zych
 88. Dariuszu Michałowski
 89. Arkadiuszu Protasiuk
 90. Robercie Grzywna
 91. Andrzeju Michalak
 92. Arturze Ziętek
 93. Barbaro Maciejczyk
 94. Natalio Januszko
 95. Justyno Moniuszko
 96. Agnieszko Pogródka – Więcławek

Stańcie do apelu !

Cześć ich pamięci !

Wzywam na koniec wszystkich Was – Polacy, którzyście przelewali krew za wolność, całość i niezawisłość naszej Ojczyzny

Stańcie do apelu !

Cześć ich pamięci !

 

Opublikowano Media, Wydarzenia | Komentowanie nie jest możliwe

Zaproszenie na uroczystości 10.04.2016r.

Szanowni Państwo ,

      W dniu 10 kwietnia 2016r.o godz.16.15.00 w szóstą  rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem ,staniemy do apelu pamięci by oddać hołd ofiarom lotu 10 kwietnia 2010 roku.

      W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Nowego Sącza i okolic na uroczysty Apel Poległych  w katastrofie pod Smoleńskiem ,który będzie miał miejsce w Nowym Sączu w dzielnicy Falkowa na skwerze Lasku Falkowskiego obok kościołka pw. św. Antoniego w dniu 10 kwietnia 2016r. o godz.16.15

     W uroczystości uczestniczyć będzie Karpacki Ośrodek Wsparcia Straży Granicznej z Nowego Sącza , który wspólnie z KMP Policji w Nowym Sączu oraz OSP Biegonice wystawi wartę honorową.

Marta Plata –  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu

Artur Czernecki – Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Ks.kan .Ryszard Kudroń

W programie:

15.00 Uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Jerzego Jurkiewicza Prepozyta oraz Proboszcza   Bazyliki pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu oraz ks. kan. Ryszarda Kudronia

– Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej  nr 11  w Nowym Sączu .

16.15 Apel pamięci – KOWSG Nowy Sącz

Złożenie wiązanek

16.30 Modlitwa za poległych – ks.kan. Ryszard Kudroń

Polecam również :

http://arturczernecki.pl/galerie/czas-wspomnien-czasem-glebokiego-smutku-i-zalu/

 

Opublikowano Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

plakat wielkanoc1

Opublikowano Bez kategorii, inne | Otagowano , , , | Komentowanie nie jest możliwe

Sądeczanin o naszej akcji

Bo wiem jak to jest nie mieć


To hasło akcji charytatywnej, którą dla najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza organizują wspólnie Anna Wacura, która teraz podbija warszawskie estrady, i Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi. Celem jest zbiórka odzieży dla kilkulatków. – Sama jestem samotna matką i wiem jak czasem jest trudno zapewnić dziecku podstawowe rzeczy. Wielu z nas ma w szafach rzeczy, które mogą jeszcze posłużyć innym – podkreśla Ania.

Kim jest Anna Wacura? To wokalistka pochodząca z Nowego Sącza, która szturmem zdobywała wszystkie nagrody na lokalnych konkursach wokalnych i jak wiele młodych dziewcząt marzyła o wielkiej karierze. Za marzeniem wyjechała najpierw do Krakowa, gdzie skończyła studia muzyczne a potem do Warszawy. W stolicy – jak sama to ze śmiechem przyznaje – czekał ją „kubeł zimnej wody”. Kariera, ta przez wielkie „K” okazała się trudniejsza do zdobycia niż mogło się wydawać dziewczynie, która przywykła do zbierania lokalnych laurów. Ale Ania się  nie poddała. Wraz z siostrą założyły zespół i pod szyldem Siostry Wacura znalazły niszę idealną dla siebie. Śpiewają covery największych muzycznych przebojów na eventach dla firm i podczas najróżniejszych imprez komercyjnych. Z czasem zaczęto je zapraszać do organizacji oprawy muzycznej na imprezach charytatywnych. Jedna z nich okazała się dla Ani przełomem. Śpiewała podczas akcji na rzecz dzieci chorujących na białaczkę. W tym samym czasie organizatorzy namawiali uczestników a bardziej uczestniczki do oddawania włosów. Te włosy miały być wykorzystane na peruki dla chorych, którzy stracili własne włosy w wyniku chemoterapii. Sądeczanka miała wtedy piękny, długi warkocz a przecież dla wokalistki wygląd to rzecz pierwszorzędna. – Ale jak sobie uświadomiłam z czym muszą zmagać się chorzy, czym jest rak to pomyślałam sobie, że mój warkocz, obcięcie włosów to przy tym nic – opowiada Wacura. Włosy oczywiście ścięła a udział w wydarzeniach związanych z pomocą potrzebującym stała się w jej życiu czymś ważnym, czymś stałym i dającym tak naprawdę największą satysfakcję. A, że Ania jest osobą bardzo bezpośrednią zaczęła zachęcać – skutecznie – do podobnej działalności warszawskich celebrytów. Razem z nimi wspiera bezdomnych, chorych, ludzi w trudnej sytuacji materialnej, dzieci z domów dziecka.

Jakiś czas temu Ania nawiązała kontakt z prowadzącym od wielu lat Stowarzyszenie „Beskidzkie Więzi” Arturem Czerneckim. Od razu okazało się, że mają mnóstwo wspólnych tematów. Oczywiście najważniejszym okazała się działalność charytatywna. Wokalistka i Czernecki postanowili połączyć siły i zrobić coś razem. Dlaczego zdecydowali się na zbiórkę odzieży? – Jakiś czas temu udało nam się zorganizować środki na wakacje dla dzieci. Wszystko było zapięte na ostatni guzik, ale chętnych nie było. Co się okazało. Ludzie nie mieli w co ubrać dzieci. Bo przecież na taki wyjazd trzeba mieć buty na zmianę czy spodenki czy strój kąpielowy. Każdy chce żeby jego dziecko dobrze się czuło, żeby nie odstawało od grupy a to wydatek i to niebagatelny – tłumaczy Czernecki. – Dlatego teraz chcemy najpierw pomóc rodzicom w tym zakresie – zaznacza.

Jak akcja będzie wyglądać w praktyce? Ania chce zorganizować zbiórkę ubrań w środowisku warszawskim. - Wiele osób trzyma w domu bardzo dużo rzeczy, z których ich dzieci już wyrosły. Czasem są to rzeczy bardzo krótko albo nawet wcale nie używane. Trzymane ot tak na wszelki wypadek albo dlatego, że właściciele nie bardzo wiedzą co z nimi zrobić lub po prostu nie mają czasu na ich posegregowanie i dowiezienie do punktu zbiorki. My jesteśmy gotowi je sami odebrać – komentuje wokalistka. Czernecki równolegle apeluje równolegle do sądeczan, by wszyscy, którzy mają się czym w tym zakresie podzielić kontaktowali się bezpośrednio ze Stowarzyszeniem. – Są ludzie, którzy chcą pomagać, ale niekoniecznie chcą rozgłosu. Odpowiemy na każde zgłoszenie.

Organizatorzy zbiórki mają nadzieję, że uda im się zebrać rzeczy przede wszystkim dla dzieci w wieku szkolnym, ale i ubranka dla najmłodszych są mile widziane. Podobnie jak łyżworolki, łyżwy, sanki i to wszystko, co może przynieść radość dzieciom.

Ewa Stachura e.stachura@sadeczanin.info

Fot.: Facebook profil Anny Wacury – Siostry Wacura (Anna po prawej)

żródło : http://sadeczanin.info/wiadomości/bo-wiem-jak-jest-nie-mieć

 

Opublikowano Bez kategorii, Media | Otagowano , , | Komentowanie nie jest możliwe