Sylwetka

Wykształcenie

  • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim –       Studia podyplomowe kwalifikacyjne nt” Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”
  • Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny  Studia Magisterskie na kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej.
  • Wszechnice Świętokrzyską w Kielcach Wydział Humanistyczno – Pedagogiczny- Studia licencjackie na kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowa

Kwalifikacje dodatkowe

  • Ukończenie szkolenia n.t. Zarządzanie projektami – nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania, realizacji i zarządzania projektami.
  • Ukończenie szkolenia n.t. Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo do wiedzy.
  • Ukończony kurs Kierowników Wycieczek.
  • Ukończony kurs Kierowników na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
  • Ukończony kurs Kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych.
  • Ukończenie szkolenia n.t. Zarządzanie zmianą organizacyjną z elementami kultury organizacyjnej.
  • Ukończenie szkolenia n.t. Stanowienie aktów prawa miejscowego przez Gminy i Powiaty.
  • Ukończenie szkolenia n.t. Rada Gminy i Powiatu oraz jej komisje kontrolują samorząd.
  • Ukończenie szkolenia n.t. Ekonomia społeczna  możliwość aktywizacji grup zagrożonych na rynku pracy i podlegających wykluczeniu z rynku pracy.
  • Ukończenie szkolenia n.t. Kondycja lokalnej i społeczeństwa w obliczu kryzysu ekonomicznego.
  • Ukończenie szkolenia n.t. Kondycja lokalnej gospodarki i społecznej w obliczu kryzysu ekonomicznego.
  • Ukończone szkolenia n.t.Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów społeczno – gospodarczych.
  • Ukończenie szkolenia n.t. Polityka lokalna na rzecz osób niepełnosprawnych – na podstawie wyników projektu pt. „Ogólnopolskie badania sytuacji , potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”.

Ważniejsze wyróżnienia i odznaczenia

          Rok 2000

  • Minister Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych oraz pomoc nauczycielom nadał Odznakę Honorową” za zasługi dla oświaty.

         Rok 2002

  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Odznakę Przyjaciel Dziecka.

         Rok 2004

  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy – Honorową Odznakę Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
  • Za serce, zapał i wrażliwość społeczną nominowany do statuetki ZIARNKO GORCZYCY przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezesa Związku Sądeczan.

         Rok 2006

  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Medal XXV-lecia za szczególne zasługi dla rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
  • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Medal im. dr Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej; upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
  • Za serce, zapał i wrażliwość społeczną nominowany do statuetki ZIARNKO GORCZYCY przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezesa Związku Sądeczan.

        Rok 2007

  • Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego – Krzyż 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej.
  • Nominowany w Plebiscycie Sądeczanin roku 2006
  • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej Człowiek Roku 2007

          Rok 2008

  • Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej – Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa.
  • Liga Obrony Kraju Zarząd Główny – Złoty Medal Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju (we wcześniejszych latach medal brązowy oraz srebrny).
  • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej Człowiek Roku 2007

         Rok 2009

  • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej Człowiek Roku 2008
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji- Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej za ratowanie życia i ochronę mienia.
  • Zarząd Główny Ligii Obrony Kraju – Odznakę Honorową Za Wybitne Zasługi dla Ligii Obrony Kraju.
  • Zarząd Główny Związku Sybiraków – Odznakę Honorową Sybiraka.

         Rok 2010

  • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Dyplom Uznania. Za Pielęgnowanie Dobrych Tradycji Amii Krajowej.
  • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
  • – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Medal Pro Memoria Za Wybitne Zasługi w Utrwalaniu Pamięci o Ludziach i ich Czynach w Walce o Niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu

         Rok 2011

  • Senat PWSZ  – Tytuł honorowy Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
  • Starosta Nowosądecki –„Złote Jabłko Sądeckie”

         Rok 2013

  • Prezes Ligi Obrony Kraju –Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

         Rok 2014

  • Prezes Ligi Obrony Kraju – Złoty Krzyż” Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

         Rok 2015

  • Prezes Ligi Obrony Kraju – Porcelanowy Krzyż” Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”

         Rok 2016

  • Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Złota Oznaka „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”

         Rok 2018

        Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Medal  ” Pro  Patria „