Dotyczy: regulacji potoku Łubinka

Nowy Sącz 25 stycznia 2011 r.

Artur Czernecki
Radny Miasta Nowego Sącza
Interpelacja ? zapytanie
Nr.3/01/V/2011

Szanowny Pan
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dotyczy: regulacji potoku Łubinka

W związku z kolejną prośbą, apelem mieszkańców ulicy Lwowskie, poszkodowanych w czasie zeszłorocznej powodzi. Zwracam się z prośbą o podjęcie skutecznych działań mających na celu zabezpieczenie budynków mieszkalnych i nieruchomości przed kolejnym zalaniem przez wody z potoku Łubinka.
W świetle uzyskanych informacji od RZGW w Krakowie. W latach ubiegłych podjęta została współpraca pomiędzy Prezydentem Nowego Sącza i Dyrektorem RZGW w Krakowie, której celem była wspólna realizacja robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego w zlewni potoku Łubinka na terenie Miasta. W ramach podjętych działań Miasto Nowy Sącz zobowiązało się do przygotowania projektu i uzyskania stosownych decyzji na odcinek najbardziej istotny dla mieszkańców ul. Lwowskiej tj. km 4+410 ? 7+170 , a także wykonania we własnym zakresie ubezpieczenia lewego brzegu potoku Łubinka w km 5+200 ? 5+650 ,naprzeciw już wykonanego przez RZGW na prawym brzegu ubezpieczenia brzegu potoku , wzdłuż Miasteczka Galicyjskiego.
Dokumentacja projektowa na odcinek wzdłuż ul. Lwowskiej została wykonana, jednak do dnia dzisiejszego , m.in. z powodu braku prawa dysponowania terenem niezbędnym do wykonania robót , nie udało się uzyskać wymaganych do rozpoczęcia robót pozwoleń i decyzji administracyjnych.
Zdarzenia , które wystąpiły w ostatnich latach powodują , iż mieszkańcy żyją w nieustannym poczuciu zagrożenia życia i utraty wypracowanych niejednokrotnie przez wiele pokoleń dóbr materialnych. Długotrwałe narażanie Mieszkańców na życie w poczuciu zagrożenia powoduje występowanie w ich rodzinach sytuacji bardzo stresowych, a w końcowej fazie mogących doprowadzić do zaburzeń psychicznych.
Zwracam się do Pana Prezydenta o poinformowanie mnie , jakie czynności planuje Pan podjąć aby zadośćuczynić kierowanym prośbą przez mieszkańców ul. Lwowskiej.

Z poważaniem:
Artur Czernecki