PROGRAM NAPRAWCZY DLA NOWEGO SĄCZA KWW Artura Czerneckiego SOLIDARNI SĄDECZANIE

PROGRAM   NAPRAWCZY  DLA  NOWEGO SĄCZA

KWW Artura Czerneckiego

SOLIDARNI  SĄDECZANIE

 1. I. Obszar interwencji: JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

Uzasadnienie:

Od kilku lat w Nowym Sączu obserwujemy bezprecedensowy proces obniżania standardów zarządzania miastem. To obniżanie standardów zarządzania odnosi się zarówno do funkcjonowania administracji samorządowej jak i braku podejmowania działań rozwojowych.

Obniżanie standardów zarządzania w administracji wiąże się zazwyczaj z etycznie nagannymi działaniami lub przejawami nieprofesjonalnego zarządzania miastem. Właśnie o takich nagannych działaniach władz słyszeliśmy w ciągu ostatniej kadencji niemal nieustannie np.:

 • wątpliwe etycznie i niedopuszczalne postępowanie władz np. liczne afery dot. Galerii Trzy Korony, parkowanie urzędników UM na miejscach dla os. Niepełnosprawnych,
 • bezpowrotne tracenie środków budżetowych na kary za niekompetencje urzędnicze np. afery w edukacji,
 • marnowanie środków budżetowcy na bezcelowe inwestycje np.: siłownie pod chmurką, Sądecka Wenecja, brama na plantach itp.,
 • brak aktywności władz podczas tworzenia rozmaitych programów rządowych i regionalnych, skutkująca marginalizacją Nowego Sącza na wiele lat do przodu. Brak aktywnej współpracy z organami regionalnymi ? o czym publicznie sygnalizował Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.
 • brak podejmowania pro rozwojowych inwestycji w ciągu całej kadencji, a remontowanie nielicznych ulic w roku wyborczym,
 • brak skutecznych interwencji podczas likwidowania miejsc pracy w Nowym Sączu np. Straż Graniczna, Orange, Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego, Laboratorium Sanepidu itd.
 • brak realizacji obietnic wyborczych np. Węgierska-Bis, skatepark itp.,
 • regularne podwyżki cen wody.

Propozycje programowe:

KWW Artura  CZERNECKIEGO  SOLIDARNI SĄDECZANIE  nie zgadza się z obecnymi standardami zarządzania Nowym Sączem. Dlatego,

w Naszym programie naprawczym proponujemy obszar interwencji ?Jakość zarządzania?, który definiować będzie administrację Nowego Sącza jako etycznie nienaganną oraz transparentną. W tym zakresie proponujemy:

1.Podniesienie standardów etycznych pracy władz miasta oraz pracowników urzędów

/zatrudnianie w drodze konkursu w oparciu o kryteria jakości i kompetencji, transparentne wyjaśnianie spraw budzących wątpliwości etyczne/.

2.Podniesienie kompetencji administracji Miasta

/profesjonalne realizowanie zadań bieżących miasta, tak by nie dochodziło już do nakładania na Miasto kar finansowych/.

3.Jednoznaczne zdefiniowanie roli Prezydenta Miasta

/Prezydent jest dla ludzi, a nie ludzie dla Prezydenta/.

4.Aktywna postawa władz Nowego Sącza w reprezentowaniu na zewnątrz interesów Miasta.

/Przede wszystkim chodzi o uczestnictwo w tworzeniu różnych programów ponadlokalnych, które dotyczą choćby w minimalnym stopniu Nowy Sącz, zapobieganie marginalizacji Miasta, uczestnictwo we wszelkich inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych podczas których podejmowane są strategiczne dla Nowego Sącza decyzje/.

5.Usprawnienie systemu komunikacji organów Urzędu Miasta z mieszkańcami przyśpieszenie wydawania wszelkich decyzji urzędniczych.

/np.: odpowiedzi na pisma, wydawanie decyzji budowlanych itp/.

II. Obszar interwencji:  GOSPODARKA I PRZESTRZEŃ

Uzasadnienie:

Ważną sferą funkcjonowania Nowego Sącza, która wymaga refleksji i troski jest zarówno gospodarka jak i przestrzeń fizyczna Miasta. Przestrzeń w istotny sposób warunkuje gospodarkę, natomiast gospodarka w dużym stopniu wpływa na kształt przestrzeni Miasta.

W Nowym Sączu obie te sfery w ciągu ostatnich lat nie były przedmiotem w zasadzie żadnych przemyślanych działań władz Miasta. Doprowadziło to do:

 • stagnacji gospodarczej,
 • likwidowania miejsc pracy,
 • degradacji i nieestetyczności przestrzeni skutkującej zarówno odpływem mieszkańców jak i przedsiębiorców.

Propozycje programowe:

Z takim stanem rzeczy KWW Artura CZERNECKIEGO SOLIDARNI SĄDECZANIE nie może i nie chce się pogodzić. Mieszkańcy Nowego Sącza zasługują na godne warunki pracy oraz Miasto wyglądem i witalnością nawiązujące do rozwiniętych polskich miast. Dlatego w prezentowanym programie naprawczym proponujemy obszar interwencji ?Gospodarka i Przestrzeń? wychodzący naprzeciw problemom i wyzwaniom stojącym przed Nowym Sączem. W tym świetle proponujemy następujące działania:

1.Rewitalizacja przestrzeni i gospodarki centrum Nowego Sącza:

 • współudział właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w centrum miasta,
 • finansowanie działań rewitalizacyjnych głównie ze środków zewnętrznych.
 • utworzenie ośrodków obsługi księgowo-administracyjnej dużych firm zagranicznych.

2.Rozwój przedsiębiorczości. Nowy Sącz miastem przyjaznym przedsiębiorcom:

 • wysokość podatków lokalnych zależna od działalności handlowej. Podstawą naliczania będzie powierzchnia handlowa.
 • włączenie w treści kształcenia w sądeckich szkołach ponadgimnazjalnych treści nawiązujących do kreowania postaw przedsiębiorczych oraz tych zgłaszanych przez lokalne podmioty gospodarcze,
 • wydział ds. przedsiębiorczości – całościowy systemem wspierania przedsiębiorczości, szerzej reklamowany wśród mieszkańców miasta.

3.Rozwój przedsiębiorczości będzie traktowany priorytetowo i wspierane będą wszelkie inicjatywy podmiotów zewnętrznych w tym zakresie. W ten sposób będziemy stymulować tworzenie miejsc pracy, podnosić poziom życia, zatrzymywać ludzi młodych. Spowodujemy, że młodzi będą chcieli otwierać firmy w Nowym Sączu.

4.Priorytetowe traktowanie problemu mostów w Nowym Sączu

/bezzwłoczne rozpoczęcie procesu projektowo-finansowego mostu helleńskiego oraz jego realizacji/.

5.Rozwój infrastruktury obrzeży Miasta

/doposażenia w elementy infrastruktury drogowej, oświetlenia, zadaszenia przystanków komunikacji zbiorowej/.

6.Współdecydowanie zarządów osiedli o inwestycjach osiedlowych.

7.Darmowa linia autobusowa

/jedna linia autobusowa przez ważniejsze ciągi komunikacyjne miasta, która będzie nieodpłatna /.

III. Obszar interwencji: CZŁOWIEK I RODZINA

Uzasadnienie:

Podjęcie realizacji zadań w przedstawionych wymienionych obszarach interwencji bezspornie bezpośrednio wpływa na kolejny ważny obszar: Człowiek i Rodzina, w którym odnosimy się do podmiotowo do dzieci, młodzieży i seniorów. To obszar, w którym podejmujemy szeroko działania naprawcze w oświacie i sporcie oraz o proponujemy rozwiązania dla seniorów, którzy oprócz zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa zapracowali na pomoc w zagospodarowaniu ich czasu wolnego.

Propozycje programowe:

Jednym z głównych czynników rozwoju lokalnego jest jakość edukacji oraz nauka. Tzw. kapitał ludzki warunkuje zmiany na lepsze. Dlatego KWW Artura CZERNECKIEGO SOLIDARNI SĄDECZANIE będzie inicjował i popierał wszelkie działania mające na celu rozwój młodego człowieka. Zaczynając od tych najmłodszych mieszkańców miasta

1.Wykorzystanie najlepszej infrastruktury 2-3 szkół i utworzenie w nich przedszkoli publicznych lub tzw. zespołów

/na co zezwala ustawa o systemie oświaty.  Od 01.09.2015 roku  gmina ma obowiązek zapewnienia  miejsca w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego    4 latkom, a od 2017 ? 3 latkom. Oferta taka jest tańsza dla rodziców, nie zwalniany n-li w związku z niżem demograficznym tylko przenosimy do przedszkoli n-li z kwalifikacjami pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna/.

2.Place zabaw przy szkołach

/ ze względu na obowiązek szkolny dzieci 5 letnich/

3.Doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sportowe, doposażenie pracowni szkolnych.

4.Zmiana sposobu oszczędzania w sądeckich placówkach oświatowych z obsesyjnego w racjonalne.

/nie można wyliczać dyrektorowi ile rolek  papieru toaletowego i kredy może kupić miesięcznie. To dyrektorzy są menagerami w swojej szkole, wiedzą, że trzeba oszczędzać i Oni najlepiej wiedzą, na czym. Należy traktować ich jak partnerów a nie podwładnych.

5.Dopracowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli i premiowanie nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.

/zgodnie z prawem oświatowym i około oświatowym/ kodeks pracy/

6.Przywrócenie dyrektorom szkół części kwot za wynajem /np. 20%/ w celu wykorzystania ich na bieżące potrzeby.

7.Organizacja stałego cyklu zajęć dla rodziców z zakresu pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

/możliwe doskonalenie zawodowe n-li w tym zakresie/.

8.Szeroka integracja szkół ze społecznością lokalną

/np. kluby trzech pokoleń/

9.Rozwój sportowej infrastruktury osiedlowej

/place zabaw, boiska, stoły do gry w szachy, dostęp młodzieży do infrastruktury szkolnej ? nie tylko kluby sportowe/

10.Lobbing w NFZ w sprawie całodobowej opieki stomatologicznej i okulistycznej

11.MKS Sandecja ? Sportowa Spółka Akcyjna