Uwagi Radnego Artura Czerneckiego do projektu uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2013. Zgłoszone podczas XLI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 29 stycznia 2013r.

Szanowny Panie Prezydencie

Zacznę od oceny ogólnej. Projekt budżetu na rok 2013 sporządzony jest na zasadzie ?tak krawiec kraje, jak materii staje?. Jest to pierwszy budżet opracowany na tych zasadach od czasu rozpoczęcia sprawowania władzy w Nowym Sączu przez Prezydenta Ryszarda Nowaka.

Czy znaczy to, iż Prezydent poszedł po rozum do głowy? Raczej wygląda na to, że zmusiła go do tego ustawa o finansach publicznych z 2009 roku.

Ten nader mizerny i nierozwojowy budżet jest wynikiem braku przezorności Prezydenta, jak również Rady Miasta ? niestety trzeba to powiedzieć, ? bowiem w latach poprzednich rozdmuchano wydatki bieżące, a te wydatki trudno jest w latach następnych ograniczyć.

Gdzie wydatki wzrosły w tej połowie kadencji ponad inflację?

Mam przed sobą stosowne obliczenia.

Otóż na przestrzeni lat 2006-2013 wzrosły ponad inflację liczoną każdego roku 5% wydatki bieżące o 36.8 mln zł. Odejmijmy od tego Oświatę w kwocie 17.5 mln zł ponad inflację, bo w tym przypadku wzrost wydatków, trzeba to uczciwie powiedzieć, nie był wynikiem naszych działań, a jeśli to w nieznacznym stopniu, ale pozostają:

  • Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w Urzędzie Miasta    o 4.3 mln zł
  • Wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi w MOPS o  0.9 mln zł
  • Wydatki na kulturę                                             o  0.6 mln zł
  • Wydatki na kulturę fizyczną i sport                        o  4.5 mln zł

Gdyby, więc nie ten nadmierny wzrost wydatków w latach ubiegłych, gdybyśmy poprzestali na wzroście wydatków o inflację, to mielibyśmy ponad 10 mln więcej na inwestycje.

Jak zaznaczyłem na wstępie, te uwagi nie dotyczą budżetu na rok 2013, bo w tym roku wydatki w mało, którym dziale wzrastają o inflację, a więc będą w zasadzie niższe niż w 2012 roku.

Przejdę więc do projektu budżetu na rok 2013.

Dochody:

Mam tu następujące pytanie:

–  Co składa się na 20,4 mln dochodów majątkowych w dziale 700 § 0770, co Prezydent zamierza sprzedać za taką kwotę?

Wydatki

  1. Zapomniano o wydatkach na pozyskiwanie mieszkań socjalnych i komunalnych. Czyżby tak poprawiła się sytuacja finansowa naszych mieszkańców?
  2. Wydatki na Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 160 tys. zł nie wystarczą nawet na zmianę Planu Śródmieścia o przystąpieniu, do której podejmowaliśmy uchwałę w 2012 r. Przetarg został unieważniony ze względu na brak środków. Kwota oferty była wyższa niż te 160 tys. Miasto bez planów zagospodarowania rozwija się wolniej. Brak jest pewności wśród inwestorów, nawet gdy uzyskają decyzję, co może znaleźć się tuż za płotem.Plan zagospodarowania przestrzennego takie rozeznanie daje.

– Wydaje się, że w tak trudnej sytuacji finansowej wydatki na promocję gospodarczą w wysokości 390 tys. zł są rozrzutnością. Przecież wszyscy wiemy, że bez poprawy dostępności komunikacyjnej inwestorzy się nie zjawią.

– Na dobudowę oświetlenia ulicznego przeznaczono jedynie 400 tys. Rynek jest oświetlony, ale wiemy jak sytuacje wygląda w dzielnicach peryferyjnych.

Wydatki inwestycyjne

Jedyną uwagę, którą chciałbym zgłosić, to bezsens umieszczania 1 mln zł na tzw.Sądecką Wenecję. Ta kwota nie pozwoli na realizację czegokolwiek, a więc, po co tkwi w budżecie?

Proponowałabym ten 1 mln zł oraz środki z dochodów za gospodarkę odpadami w kwocie równej wydatkom tj. 6 mln zł przeznaczyć na inne ważne zadania inwestycyjne.

Warto na przykład przygotować dokumentację dla tematów, które zamierzamy (mam nadzieję) realizować ze środków unijnych na przykład:

  1. Obwodnica południowa, (jako droga regionalna z Programu Małopolskiego)
  2. Obwodnica północna, (jako ciąg drogi krajowej z programu na szczeblu rządowym) – aktualizacja dokumentacji
  3. Przebudowa obecnej siedziby Straży Pożarnej na hale targowe a Rynku Maślanego na parking
  4. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego wraz z widownią i muszlą koncertową

Mam również nadzieję, że 1 mln. zł przeznaczony na obwodnicę północną zostanie szybko wykorzystany na uaktualnienie dokumentacji tego zadania, tak byśmy jeszcze w tym roku uzyskali pozwolenie na budowę.

Szanowny Panie Prezydencie,

Dobrze przygotowani mamy szansę już w 2015 r. realizować te inwestycje za 15 % ich kosztów, a nie z pieniędzy miejskich.

Jako radny tego miasta mający mocne poparcie społeczne poprę przygotowany budżet przez Pański urząd, ponieważ mam nadzieje a co więcej jestem przekonany, że podczas jego realizacji w ciągu roku dokona Pan, przy aprobacie Rady Miasta stosownych w nim zmian.

Radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2012 rok.

Podczas  XXII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni  jednogłośnie uchwalili  budżet na 2012 rok. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.  Projekt budżetu miasta na 2012 rok  przedstawia się następująco:
– szacowane dochody budżetu  miasta wynoszą  376 631 458 zł, w tym:
– dochody bieżące  362 745 372 zł,
– dochody majątkowe  13 886 086 zł ,
– planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 379 219 774 zł, w tym:
– wydatki bieżące  362 710 600 zł,
– wydatki majątkowe  16 509 174 zł .
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  2 588 316 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :
–  zaciągniętych kredytów w kwocie  1 088 316 zł,
–  wolnych środków – jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta     1 500 000 zł,

Ogółem planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2012 roku wynosi 22 mln zł.
Na Dochody ogółem składają się:
– Dochody własne w kwocie 167 733 986,
– Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł  w kwocie 64 666 391 zł ,
– Subwencja ogólna  w kwocie 144 231 081 zł .

Subwencja ogólna obejmuje:
– część oświatową 139 486 678 zł,  która stanowi  96,7 % całkowitej kwoty    subwencji ogólnej
– część równoważącą dla gminy  644 172 zł,  która stanowi 0,5 %
– i część równoważącą dla powiatu 4 100 231 zł, która stanowi 2,8 % całkowitej kwoty subwencji ogólnej.
Struktura planowanych wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:
801 – Oświata i wychowanie     161 339 610,-     42,5 %
852 – Pomoc społeczna                 67 245 603,-     17,7%
600 – Transport i łączność           28 740 945,-     7,6%
750 – Administracja publiczna     28 062 927,-     7,4%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15 556 309,-     4,1%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    15 278 000,-     4,0%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            15 125 000,-     4,0%
926 ? Kultura fizyczna                   11 703 700,-     3,1%
853 – Polityka społeczna               10 749 490,-     2,8%

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 16 509 174 zł  zabezpieczają przede wszystkim realizację inwestycji kontynuowanych.
Obniżenie limitu planowanych w 2012 roku wydatków majątkowych w porównaniu do wielkości planowanych w budżetach lat poprzednich wiąże się z koniecznością utrzymania stanu zadłużenia na koniec 2012 roku na poziomie zbliżonym do stanu zadłużenia na koniec 2011 roku, co jest niezbędne do osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zabierając  głos podziękowałem Panu Prezydentowi Miasta oraz skarbnikowi miasta, Pani Jadwidze Kusiak, za przygotowanie uchwały budżetowej na rok 2012. W swoim wystąpieniu zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o realizację chociaż w części składanych przez radnych wniosków do budżetu,  na co prezydent odpowiedział, iż w miarę możliwości budżetowych będzie się starał je realizować, chociaż nie ma ich uwidocznionych w przedstawionej uchwale budżetowej.

To co było przez lata niemożliwe, stało się możliwe.


Kolejnym punktem naszych obrad był projekt uchwały( druk nr 212) w sprawie podwyżek cen biletów z 2.20 do 2.50 zł za bilet normalny jednorazowy oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, a także zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami MPK spółka z o.o. w Nowym Sączu.
W tym punkcie obrad zabrałem głos: przedstawiłem swoje stanowisko dotyczące podwyżki cen biletów – sprzeciwiłem się kategorycznie nakładaniu kar w wysokości 110 zł za brak legitymacji szkolnej jako drugiego dokumentu tożsamości  na dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół sadeckich W swoim wystąpieniu podkreśliłem, iż dzieci oraz młodzież tak naprawdę nie będą karani, lecz ich rodzice, którzy już  dzisiaj ?wiążą koniec z końcem; a dziecko ma prawo ze względu na swój wiek być niefrasobliwym. Po raz kolejny uzasadniłem swój wniosek tym, iż legitymacja sieciowa zawiera dane osobowe wraz z fotografią, numerem legitymacji i znaczka. Żądanie kolejnego dokumentu tożsamości od dzieci i młodzieży, która ustawowo ma obowiązek kształcenia się, nie znajduje w moim przekonaniu uzasadnienia, o czym już kilka krotnie mówiłem podczas wcześniejszych sesji i składałem w tej sprawie interpelacje do Prezydenta.
Zaproponowałem uwzględnienie przez Pana Prezydenta zgłoszonego przeze mnie wniosku  i dopisanie w załączniku do projektu uchwały zmiany w pkt.6 ?Pozostałe przepisy i zasady? ustęp 15 o treści: ?Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych oraz do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych legitymujące się podczas kontroli ważnym biletem okresowym ulgowym lokalnym (bilet 10,15 dniowy, miesięczny, kwartalny, pięciomiesięczny, półroczny, dziesięciomiesięczny, roczny), zwolnione są z obowiązku okazywania dokumentu uprawniającego do ulgi?; oczywiście ten zapis reguluje wniesiona poprawka przez prezydenta w ustępie 14: ?Zakup biletu okresowego ulgowego w kasach biletowych odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi?.
Tak więc muszę przyznać, że odniosłem kolejny sukces, z którego na pewno będą zadowoleni rodzice i opiekunowie,  gdyż karanie dziecka posiadającego opłacony bilet i korzystającego na tej podstawie ze środków transportu komunikacji zbiorowej, jaką jest MKP w Nowym Sączu, a nie posiadającego przy sobie legitymacji szkolnej byłoby zbyt krzywdzące dla rodziców czy opiekunów.
Dziękuję Panie Prezydencie za uwzględnienie zgłoszonego przez zemnie wniosku. Czas pokarze, jak będzie wyglądało korzystanie z nabytych uprawnień przez zainteresowanych. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania korekty, to wówczas podejmiemy ją bez zbędnej zwłoki.