?Rewitalizacja przestrzeni i gospodarki centrum Nowego Sącza? wraz z utworzeniem centrum obsługi księgowo-administracyjnej dla dużych firm zagranicznych

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprezentować uszczegółowienie jednego z ważniejszych priorytetów naszego Programu naprawczego dla Nowego Sącza; priorytetu który mieści się w Obszarze interwencji II: Gospodarka i przestrzeń (Program naprawczy składa się trzech obszarów interwencji: I. Jakość zarządzania; II. Gospodarka i przestrzeń; III. Człowiek i rodzina).

Chodzi o priorytet:

?Rewitalizacja przestrzeni i gospodarki centrum Nowego Sącza?
wraz z utworzeniem centrum obsługi księgowo-administracyjnej
dla dużych firm zagranicznych

Mechanizm wdrażania w/w priorytetu, który będzie realizowany przez KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie, przedstawiamy poniżej w trzech rozdziałach :

 1. Istota utworzenia ośrodków obsługi księgowo-administracyjnych w Nowym Sączu.
 2. Sposób realizacji i ze źródła finansowania.
 3. Spodziewane oddziaływanie na gospodarkę i przestrzeń Nowego Sącza.
 1. I. Istota utworzenia ośrodków obsługi księgowo-administracyjnych w Nowym Sączu

W Polsce w ostatnich latach mocno rozwija się sektor outsourcingu usług finansowych i administracyjnych.  Chodzi głównie o to, że firmy zagraniczne, często duże koncerny, przenoszą do Polski swoje działy księgowe, finansowe, administracyjne. Wynika to głównie z przyjętej przez te podmioty polityki redukowania kosztów. W przypadku takich działów jak księgowość i administracja, są to głównie koszty związane z powierzchnią biurową oraz kosztami personelu. Jednocześnie w wielu miastach Polski istniej duży potencjał ludzi wykształconych, znających języki obce, którzy są w stanie sprostać wymaganiom firm zagranicznych. Dobrym przykładem jest Kraków, gdzie prowadzi się księgowość kilkudziesięciu firm formatu: BMW, Coca-Cola, Rolce-Royce, a ostatnio swoją księgowość zlokalizował tam Heineken. Firma zajmująca się outsourcingiem – Capgemini – rocznie tworzy po kilkaset miejsc pracy w tym sektorze. Przewiduje się, że w Krakowie w najbliższych latach w tym sektorze powstanie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. Są to miejsca pracy najczęściej związane z:

 • prowadzeniem księgowości;
 • prowadzeniem analiz finansowych;
 • lokalizowaniem biur obsługi asystenckiej dla kadry dyrektorskiej dużych korporacji;
 • miejsca pracy związane z szeroko rozumianym IT.

W świetle tak rozwijającego się sektora w gospodarce Naszego Regionu ? Małopolski – jest wiele przesłanek by sądzić, że Nowy Sącz powinien ukierunkować swój rozwój uwzględniając ten sektor.

Jest to możliwe, pod warunkiem odpowiedniego sposobu postępowania ? głównie władz lokalnych, ale również lokalnych przedsiębiorców i szkół średnich i wyższych. Oczywiście, próba konkurowania na równych prawach z miastami jak: Kraków, Katowice, Wrocław będzie wysoce nieprawdopodobna z wielu względów. Ale jeśli przyjęlibyśmy, że adresujemy swoje działania do firm zagranicznych, które już posiadają swoje oddziały administracyjne i księgowe w Polsce, co oznaczałoby że prowadzą politykę redukowania kosztów i zaproponowalibyśmy im możliwość dodatkowego obniżenia kosztów np. wynajem nieruchomości ? to już stajemy się konkurencyjni. Dodatkowo, nie chodzi o bardzo wysoko wykwalifikowane służby finansowe. Chodzi o podstawowe służby księgowe i asystenckie, których obsługą z powodzeniem mógłby się zająć kadry absolwentów opuszczających sądeckie szkoły wyższe ? bo kształcą w tych kierunkach, łącznie z dużą liczbą godz. języków obcych. Chodzi również o – a może i przede wszystkim ? sądeczan, którzy kończą krakowskie i inne uniwersytety by pozostali w Nowym Sączu, a nie wyjeżdżali za pracą na Wyspy lub innych polskich miast. Te właśnie przesłanki leżą u podstaw programowych KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie dotyczących priorytetu Rewitalizacja przestrzeni i gospodarki centrum Nowego Sącza? wraz z utworzeniem centrum obsługi księgowo-administracyjnej dla dużych firm zagranicznych.

 1. II. Sposób realizacji i źródła finansowania

Jak wspomniano, podstawą sektora outsourcingu jest: 1) miejsce; 2) ludzie.

 1. Pytanie o miejsce w Nowym Sączu, gdzie firmy takie mogłyby się lokalizować?

Głównym obszarem na którym chcemy skoncentrować działalność dużych firm zagranicznych jest Starówka Nowego Sącza, co nie wyklucza innych części Nowego Sącza. Jednak dla Starówki chcemy przygotować Program Rewitalizacji zarówno (a) przestrzeni jak i (b) gospodarki, co wynika z widocznej degradacji obiektów Starówki jak i prowadzonej tam działalności gospodarczej ? czy też jej ?wychodzenia? z tego obszaru.

(a)    Jeśli chodzi o Program Rewitalizacji w zakresie przestrzeni: będzie to modernizacja kamienic Starówki (w tym prywatnych) w zakresie tak estetyki jak i dostosowania do prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności księgowej i administracyjnej. Również niezbędna będzie modernizacja obiektów służących obsłudze pomocniczej sektora outsourcingu ? tj. gastronomia, hotelarstwo. Zmieni się estetyka Starówki na korzyść, jednak ? co należy podkreślić ? z zachowaniem ładu przestrzennego i walorów historycznych tego układu urbanistycznego. Nie mogą być wszak budowane wieżowce w Starówce Nowego Sącza.

(b)   Jeśli chodzi o Program Rewitalizacji w zakresie gospodarki: będzie to  tworzenie nowych miejsc pracy w Centrum Miasta – głównie w docelowym sektorze outsourcingowym. Tym miejscom pracy towarzyszyć będzie jednocześnie wzrost miejsc pracy towarzyszących, tj. w: gastronomii, usługach kosmetycznych, hotelarstwie, rozrywce. W ten m.in. sposób ośrodki obsługi księgowo-administracyjnej stają się ?kołem zamachowym? dla rozwoju innych sektorów nowosądeckiej gospodarki.

Należy również wyjaśnić, że wdrażanie Programu Rewitalizacji ma taką konstrukcję, że finansuje się ze środków unijnych 85% wartości inwestycji. O ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych możliwe jest zarówno przez Urząd Miasta jak i prywatnych podmiotów dla własnych nieruchomości. Warunkiem jest objęcie nieruchomości programem ? który to program zostanie opracowany przez ekspertów KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie. W ten sposób, prywatny właściciel nieruchomości może otrzymać 85% dofinansowanie na modernizację kamienicy dla potrzeb biznesowych, a później władze miasta zabezpieczą mu jeszcze dużego klienta na wynajem.

Źródła finansowania realizacji programu rewitalizacji opracowanego i wdrażanego przez KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie:

Źródłem finansowania realizacji programu rewitalizacji będzie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W Małopolsce planuje się przeznaczyć na rewitalizację miast blisko 190 mln euro (+/- 795 mln. zł) i przewiduje się, że część z tych pieniędzy może trafić do Nowego Sącza, pod warunkiem, że będzie dysponował Programem Rewitalizacji.

Ale jeszcze konkretniej…

Pozwalamy sobie przedstawić dokument uszczegóławiający ? pokazujący szczegółowo źródło finansowania proponowanej przez KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie rewitalizacji.

[KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie]:

Program operacyjny podzielony jest na 13 osi priorytetowych w ramach których dystrybuowane są środki unijne. Oś priorytetowa 11. Rewitalizacja Przestrzeni Regionalnej, z której planujemy sfinansować tworzenie centrum obsługi administracyjnej i księgowej. Krótka analiza priorytetu 11 pozwoli sprawdzić, czy omawiany pomysł ma szanse na sfinansowanie.

Również Nowy Sącz jest w katalogu potencjalnych adresatów ? pod warunkiem posiadania programu rewitalizacji!

I jeszcze przykłady podmiotów, które mogą występować do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie inwestycji, jeśli ich nieruchomość znajduje się w programie rewitalizacji.

Kwoty dofinansowania rozpoczynają się od 0,5 mln zł i wzwyż, są to zatem bardzo duże dotacje, a wkład własny inwestorów to zaledwie 15%.

2)      Ludzie ? jest to druga z ważnych spraw w realizacji koncepcji budowy ośrodka outsourcingowego.

Jeśli chodzi o ludzi to ważne są trzy grupy:

Pierwsza grupa to mieszkańcy Nowego Sącza. Ważnym jest, iż dla firm zagranicznych duże znaczenie ma jakość kapitału ludzkiego: poziom wykształcenia i znajomość języków obcych. W Nowym Sączu funkcjonują uczelnie wyższe, które dostarczają rok rocznie absolwentów mogących sprostać tym wymaganiom. Wydaje się, że nie będzie problemem podjęcie współpracy z tymi uczelniami mają cena celu wyprofilowanie kierunków kształcenia dla potrzeb takich firm zagranicznych.

Druga grupa ludzi to władze Miasta. To gospodarze miasta są animatorem rozwoju takiego sektora gospodarczego, co będzie się wyrażać w kilku przedsięwzięciach do których deklaruje się KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie:

 • Budowie Lokalnego Programu Rewitalizacyjnego.
 • Wdrażaniu i zarządzaniu tym programem.
 • Pomocy przedsiębiorcom w uzyskaniu dofinansowania na modernizację nieruchomości.
 • Pozyskiwaniu firm zagranicznych wynajmujących przestrzeń biurową w kamienicach Starówki ? Prezydent stworzy zespół do poszukiwania takich firm. Zespół ten będzie rozliczny z efektów poszukiwań, a konkretnie z umówionych rozmów. Za ostateczny przebieg rozmów z kontrahentami odpowiadać będzie prezydent lub jego zastępca. Rozważa się także możliwość udziału firmy komercyjnej wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu strategicznych klientów korporacyjnych z całego świata. Takie firmy pośredniczące mają swoje siedziby w Krakowie!

Trzeci, to właściciele nieruchomości, zarówno podmioty publiczne jak i prywatne, które mogą wziąć udział w programie. Udział prywatnych właścicieli jest możliwy, bo otrzymanie prymy nich 85% kwoty modernizacji nieruchomości, a dalej otrzymanie klienta na jej wynajem wydaje się czystym biznesem. Jedynym aspektem, z którym muszą zmierzyć się właściciele nieruchomości to 15% wkładu własnego na finansowanie inwestycji.

 1. I. Spodziewane oddziaływanie na gospodarkę i przestrzeń Nowego Sącza

Pozytywne przemiany w Nowym Sączu będą dotyczyć:

 • Rozwoju gospodarczego – jak wspomniano, to sektor outsourcingu będzie w pierwszej kolejności wpływał na rozwój gospodarczy Nowego Sącza. Wynika to z faktu, że do gospodarki czyli przedsiębiorcy i mieszkańców, będą ?wpompowane? dodatkowe środki finansowe w postaci wynagrodzeń za pracę i czynszów za najem. Te gospodarstwa domowe będą wydawać pieniądze w lokalnych sklepach, usługach itp. powodując rozwój innych sektorów. Należy zwrócić uwagę, że sektor outsourcingu nie ?wyciąga? z gospodarki miejskiej żadnych pieniędzy w postaci np. zysków. Jest to dodatkowy atut np. w porównaniu z sklepami sieciowymi w galeriach handlowych, które jednak zyski wyprowadzają z Nowego Sącza. Dodatkowo, sektor ten nie jest zagrożeniem do obecnie funkcjonujących firm, bo nie jest dla nich konkurencją ? to zupełnie inna, odmienna gałąź gospodarki.
 • Dodatkowych miejsc pracy i zmiany struktury zatrudnienia ? co jest najważniejsze. Tu należy zwrócić uwagę na obecny stan zatrudnienia i bezrobocia w Nowym Sączu. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to często zdarza się, że mieszkańcy Naszego Miasta z wyższym wykształceniem pracują na stanowiskach, które mogłoby być wykonywane przez osoby z niższym wynagrodzeniem. Przyczyna: brak miejsc pracy.  Natomiast w odniesieniu do bezrobocia, to w Nowym Sączu jest ono w większości zdominowane przez osoby z lukami w wykształceniu. Zwiększenie miejsc pracy w sektorze outsourcingowym spowoduje, lepszą alokację zasobów ludzkich, a część bezrobotnych znajdzie zatrudnienie w firmach nie wymagających wyższego wykształcenia.
 • Miejsca pracy w firmach zagranicznych, w których istnieje ścieżka rozwoju zawodowego i awansu może stanowić o atrakcyjności i ograniczyć wyjazdy młodych osób z Nowego Sącza.
 • Inwestycje przeprowadzone w centrum z pewnością przyczynią się do poprawy estetyki Starówki Miasta.
 • Zwiększona liczba pracowników w firmach zlokalizowanych centrum, spowoduje, że w centrum będzie więcej ludzi co ożywi tą część miasta i będzie stanowić o jego witalności. W odpowiedzi na zwiększony ruch w centrum pojawią się nowe działalności gospodarcze w zakresie usług, gastronomii, rozrywki etc.