Radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2012 rok.

Podczas  XXII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni  jednogłośnie uchwalili  budżet na 2012 rok. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.  Projekt budżetu miasta na 2012 rok  przedstawia się następująco:
– szacowane dochody budżetu  miasta wynoszą  376 631 458 zł, w tym:
– dochody bieżące  362 745 372 zł,
– dochody majątkowe  13 886 086 zł ,
– planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 379 219 774 zł, w tym:
– wydatki bieżące  362 710 600 zł,
– wydatki majątkowe  16 509 174 zł .
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  2 588 316 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :
–  zaciągniętych kredytów w kwocie  1 088 316 zł,
–  wolnych środków – jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta     1 500 000 zł,

Ogółem planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2012 roku wynosi 22 mln zł.
Na Dochody ogółem składają się:
– Dochody własne w kwocie 167 733 986,
– Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł  w kwocie 64 666 391 zł ,
– Subwencja ogólna  w kwocie 144 231 081 zł .

Subwencja ogólna obejmuje:
– część oświatową 139 486 678 zł,  która stanowi  96,7 % całkowitej kwoty    subwencji ogólnej
– część równoważącą dla gminy  644 172 zł,  która stanowi 0,5 %
– i część równoważącą dla powiatu 4 100 231 zł, która stanowi 2,8 % całkowitej kwoty subwencji ogólnej.
Struktura planowanych wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:
801 – Oświata i wychowanie     161 339 610,-     42,5 %
852 – Pomoc społeczna                 67 245 603,-     17,7%
600 – Transport i łączność           28 740 945,-     7,6%
750 – Administracja publiczna     28 062 927,-     7,4%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15 556 309,-     4,1%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    15 278 000,-     4,0%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            15 125 000,-     4,0%
926 ? Kultura fizyczna                   11 703 700,-     3,1%
853 – Polityka społeczna               10 749 490,-     2,8%

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 16 509 174 zł  zabezpieczają przede wszystkim realizację inwestycji kontynuowanych.
Obniżenie limitu planowanych w 2012 roku wydatków majątkowych w porównaniu do wielkości planowanych w budżetach lat poprzednich wiąże się z koniecznością utrzymania stanu zadłużenia na koniec 2012 roku na poziomie zbliżonym do stanu zadłużenia na koniec 2011 roku, co jest niezbędne do osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zabierając  głos podziękowałem Panu Prezydentowi Miasta oraz skarbnikowi miasta, Pani Jadwidze Kusiak, za przygotowanie uchwały budżetowej na rok 2012. W swoim wystąpieniu zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o realizację chociaż w części składanych przez radnych wniosków do budżetu,  na co prezydent odpowiedział, iż w miarę możliwości budżetowych będzie się starał je realizować, chociaż nie ma ich uwidocznionych w przedstawionej uchwale budżetowej.

To co było przez lata niemożliwe, stało się możliwe.


Kolejnym punktem naszych obrad był projekt uchwały( druk nr 212) w sprawie podwyżek cen biletów z 2.20 do 2.50 zł za bilet normalny jednorazowy oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, a także zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami MPK spółka z o.o. w Nowym Sączu.
W tym punkcie obrad zabrałem głos: przedstawiłem swoje stanowisko dotyczące podwyżki cen biletów – sprzeciwiłem się kategorycznie nakładaniu kar w wysokości 110 zł za brak legitymacji szkolnej jako drugiego dokumentu tożsamości  na dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół sadeckich W swoim wystąpieniu podkreśliłem, iż dzieci oraz młodzież tak naprawdę nie będą karani, lecz ich rodzice, którzy już  dzisiaj ?wiążą koniec z końcem; a dziecko ma prawo ze względu na swój wiek być niefrasobliwym. Po raz kolejny uzasadniłem swój wniosek tym, iż legitymacja sieciowa zawiera dane osobowe wraz z fotografią, numerem legitymacji i znaczka. Żądanie kolejnego dokumentu tożsamości od dzieci i młodzieży, która ustawowo ma obowiązek kształcenia się, nie znajduje w moim przekonaniu uzasadnienia, o czym już kilka krotnie mówiłem podczas wcześniejszych sesji i składałem w tej sprawie interpelacje do Prezydenta.
Zaproponowałem uwzględnienie przez Pana Prezydenta zgłoszonego przeze mnie wniosku  i dopisanie w załączniku do projektu uchwały zmiany w pkt.6 ?Pozostałe przepisy i zasady? ustęp 15 o treści: ?Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych oraz do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych legitymujące się podczas kontroli ważnym biletem okresowym ulgowym lokalnym (bilet 10,15 dniowy, miesięczny, kwartalny, pięciomiesięczny, półroczny, dziesięciomiesięczny, roczny), zwolnione są z obowiązku okazywania dokumentu uprawniającego do ulgi?; oczywiście ten zapis reguluje wniesiona poprawka przez prezydenta w ustępie 14: ?Zakup biletu okresowego ulgowego w kasach biletowych odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi?.
Tak więc muszę przyznać, że odniosłem kolejny sukces, z którego na pewno będą zadowoleni rodzice i opiekunowie,  gdyż karanie dziecka posiadającego opłacony bilet i korzystającego na tej podstawie ze środków transportu komunikacji zbiorowej, jaką jest MKP w Nowym Sączu, a nie posiadającego przy sobie legitymacji szkolnej byłoby zbyt krzywdzące dla rodziców czy opiekunów.
Dziękuję Panie Prezydencie za uwzględnienie zgłoszonego przez zemnie wniosku. Czas pokarze, jak będzie wyglądało korzystanie z nabytych uprawnień przez zainteresowanych. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania korekty, to wówczas podejmiemy ją bez zbędnej zwłoki.