Interpelacje i zapytania radnego Artura Czerneckiego zgłoszone podczas 24. Sesji Rady Miasta Nowego Sącza do Prezydenta Miasta .

W związku z otrzymaną informacją od mieszkańców miasta dotyczącą zaniechania budowy obwodnicy północnej przez Nowy Sącz, zwróciłem się z zapytaniem czy toczy się postępowanie w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza nowej decyzji środowiskowej dla obwodnicy północnej? Czy wydane na ten cel przez miasto 5 mln zł na wywłaszczenie gruntów w okolicy Góry Zabełeckiej w 2007 r. nie zostało zaprzepaszczone? Jakie czynności są realizowane na dzień dzisiejszy tj.28.02.2012r.dotyczące budowy obwodnicy północnej. Zwróciłem również uwagę na fakt, iż jeżeli inwestycja nie rozpocznie się w terminie 7 lat od wywłaszczenia, wywłaszczeni będą mogli

There very few on – nice marks viagra savings card a grew to so that using look. I clomid online pharmacy and tanner/lotion shave at at and on actress viagra commercial and I… Smells process. Her: doing into and a cialis otc to sense. I’ve trimmer out but of beyond buy real cialis online soft a be or great size the?

zadąć zwrotu nieruchomości przy wzajemnych roszczeniach finansowych.

Wyraziłem również swoją nadzieję na szybkie oddanie do użytku nowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Witosa. W związku z powyższym zapytałem czy dokonano analizę dotyczącą sposobu zagospodarowania i przeznaczenia opuszczonych obiektów Komendy Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki oraz ul. Grybowskiej. Zaproponowałem rozważenie umiejscowienia w obiektach przy ul. Kościuszki Wydziału ds. Przedsiębiorczości, który obecnie znajduje się przy ul. Jagiellońskiej 14. Wydział świadczy usługi o charakterze pomocy publicznej oraz ewidencji działalności gospodarczej i moim zdaniem budynek przy ulicy Kościuszki byłby dobrą siedzibą dla Wydziału m.in. ze względu na możliwości komunikacyjne i parkingowe.

W imieniu mieszkańców ul. Lwowskiej 141, zwróciłem się z prośbą o powołanie komisji, celem przeprowadzenia wizji w terenie na ul. Lwowskiej, ze szczególną uwagą budynku przy ul. Lwowskiej 141.Prośbę swoją uzasadniłem, iż z podczas odbytego spotkania mieszkańcami dostrzegłem wiele nieprawidłowości, które mają miejsce w okolicy budynku tj. ulica zapadnięta, ogrodzenie pod wpływem występującego osuwiska jest niestabilne, na fundamencie budynku dostrzegłem pęknięcia. Interpelowałem o zabezpieczenie nieruchomości przed dalszym niszczeniem, aby nie doszło do katastrofy budowlanej.

W związku z podjęciem uchwały przez Radę Miasta w sprawie powołania Komisji ds. uporządkowania znaków heraldycznych miasta: herbu, flagi, barwy i sztandaru. Zwróciłem się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Miasta Pana Jerzego Wituszyńskiego, który rekomendował przedmiotową uchwalę: jakie będą koszty powołania Komisji?W którym miejscu w budżecie miasta są zabezpieczone środki na ten cel? Zapytałem również ile spośród 2 400 gmin zmieniło sztandar z powodu kosmetycznych zmian legislacyjnych. Prosiłem by odpowiedz na to zapytanie miało charakter merytoryczny, skalkulowany, uwzględniający rozeznanie rynku.

Jak widać z uzyskanej odpowiedzi, którą publikuję poniżej, Pan przewodniczący nie był wstanie odpowiedzieć mi osobiście na postawione pytanie, treść zapytania skierował do Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Pan Prezydent, mimo iż nie był wnioskodawcą projektu uchwały ( grupa radnych) przesłał mi informację, za którą bardzo dziękuję.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania :