Trzymam kciuki – lądowisko sanitarne dla helikopterów w Nowym Sączu do końca września 2011r.

Szanowni Państwo!

Pragnę Państwa poinformować, że przebudowa lądowiska sanitarnego dla helikopterów przy Szpitalu Specjalistycznym im.Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jest w fazie końcowej. Trwające od 30.06.2004r. moje starania o utrzymanie tego jakże ważnego ze względu bezpieczeństwa mieszkańców obiektu są właśnie realizowane.

Pozwolę sobie Państwa zapoznać z podjętymi przez zemnie działaniami w tym okresie: 30.06.2004r.widząc jak lądowisko jest dewastowane przez nieznanych osobników(kradzież ogrodzenia), podczas sesji skierowałem do Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Pana Józefa Antoniego Wiktora zapytanie, dlaczego ten obiekt nie służy mieszkańcom zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem i złożyłem interpelację o przebudowę lądowiska dostosowującą go do wymagań w tym zakresie.

W dniu 31.08.2004r. ponowiłem zapytanie: Co dalej z lądowiskiem? –  bowiem zdawałem sobie sprawę, że z dniem 01.08.2004r.wygasa zawarta 1 września 2001r. umowa pomiędzy Prezydentem Miasta Nowego Sącza, reprezentującym Skarb Państwa, jako właścicielem działki gruntu położonej przy ul. Bulwar Narwiku a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nowym Sączu przy ulicy Młyńskiej 5.Wówczas otrzymałem zapewnienie, że miasto przedłuży umowę użyczenia na dalszy okres na rzecz SPZOZ im. Jędrzeja Śniadeckiego z siedzibą w Nowym Sączu.

Pismem WGM.0057-15/08 zostałem poinformowany przez zastępcę prezydenta – Pana Jerzego Gwiżdza, że został sporządzony akt notarialny, na mocy którego ustanowiono na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu prawo użytkowania nieruchomości, będącej pod numerem  ewidencyjnym 41/19 w obrębie 75 o powierzchni 0, 9812 ha z klauzulą, iż ?grunt przeznaczony jest na lądowisko helikoptera dla potrzeb Szpitala oraz Oddziału Ratownictwa Medycznego?. Przez kolejne lata systematycznie składałem zapytania wraz z interpelacją w sprawie budowy lądowiska sanitarnego w Nowym Sączu (31.08.2004r., 12.10.2004r., 28.12.2004r., 15.03.2005r., 29.04.2005r., 28.03.2006r., 28.04.2006r., 05.02.2007r., 22.07.2008r., 24.04.2009r., 16.03.2010r., 30.03.2010r.,) Dzięki osobistemu zaangażowaniu się Pana Artura Puszko, dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu oraz jego zastępcy, Pana Marcina Rolki w marcu 2010r. opracowano funkcjonalno ? użytkowy program przebudowy lądowiska oraz studium wykonalności i przygotowano wnioski o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W kwietniu 2010r. złożono wniosek w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, który został rozpatrzony pozytywnie.

Trzymam kciuki, ponieważ realizacja projektu przewidziana jest do 30 września 2011r.

Przebudowa lądowiska wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ludności lokalnej, mieszkańców subregionu sądecko-gorlickiego, użytkowników dróg oraz turystów na obszarze oddziaływania projektu, poprzez zwiększenie ich szans na przeżycie i wyzdrowienie w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Przebudowa lądowiska będzie jednym z kluczowych czynników obniżających poziom śmiertelności oraz niepełnosprawności na skutek wypadków drogowych, katastrof budowlanych, pożarów, katastrof naturalnych, a także chorób układu krążenia, będących główną przyczyną zgonów. Szybkie przetransportowanie pacjent do SOR pozwoli na podjęcie działań stabilizujących podstawowe funkcje życiowe oraz szybką diagnostykę, a to jest dla nas – Sądeczan najważniejsze.

Kończąc, pragnę w tym miejscu podziękować wszystkim tym osobom, dzięki którym moje długoletnie starania o lądowisko sanitarne w Nowym Sączu zostaną zrealizowane. W szczególności dziękuję dyrektorowi sądeckiego szpitala, Panu Arturowi Puszko i Prezydentowi Miasta Nowego Sącza, Panu Ryszardowi Nowakowi oraz sądeckim mediom, które wspierały mnie w działaniach, artykułując jak ważnym przedsięwzięciem jest przywrócenie lądowiska sanitarnego w Nowym Sączu.

Z poważaniem:

Radny Miasta Nowego Sącza
Artur Czernecki

http://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/archiwum/1167474,po-co-miastu-ladowisko,id,t.html

http://chrzanow.naszemiasto.pl/archiwum/1157788,reka-zawisla-w-prozni,id,t.html