Czy nadchodzi epoka samouzdrowień ?

W dniu 18.01.2011 r., o trudnej sytuacji, jaka powstała w Nowym Sączu po kontraktowaniu świadczeń medycznych na 2011 r. przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, dyskutowałem w ratuszu z przedstawicielami publicznych i niepublicznych przychodni wspólnie z członkami komisji ds. społecznych Rady Miasta Nowego Sącza. Głównym celem spotkania była chęć uzyskania informacji od świadczeniodawców na temat zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych w Nowym Sączu.

Po kilkugodzinnej dyskusji, okazuje się, że w Nowym Sączu brak jest podpisanych m/n kontraktów z ortodontami, kardiologami, rehabilitantami dla dzieci od 1 m-ca życia, stomatologami, nie zakontraktowano także usług na poradnie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży, poradni alergologicznej, rehabilitacyjnej, jak również poradni zaburzeń metabolicznych??

W związku z dramatyczną sytuacją na rynku medycznym zadałem przedstawicielowi NFZ Pani Alicja Szczepanek podstawowe pytanie: Czy NFZ wykonał kalkulacje, co się lepiej opłaca, dostęp do lekarzy specjalistów przez usługobiorców(pacjentów) – czy wypłacanie długo trwałego zasiłku chorobowego?. Niestety nie otrzymałem na zadane pytanie odpowiedzi. Również powtórzyła się ta sama sytuacja na zadane pytanie czy NFZ świadomy jest, że nie podpisanie kontraktów ze specjalistami pozbawia mieszkańców miasta dostępu do sprawdzonych specjalistów, którzy niejednokrotnie znają historie choroby od urodzenia pacjenta? Nie wspomnę o problemie ewentualnej emigracji sprawdzonych fachowców.

W jakim zakresie realizowany jest art. 68 Konstytucji RP, który mówi:

  1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
  2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
  3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
  4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
  5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Odpowiedz pozostawiam państwu, ja swoją już wygłosiłem.

Życzę wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia!!!

Radny Miasta Nowego Sącz

Artur Czernecki

W spotkaniu udział wzięli Pani Alicja Szczepanek z delegatury NFZ w Nowym Sączu, Pan Artur Puszko ? Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu, Pan Janusz Kelles- Krauz -Przychodnia Medyczna ?KELLES?, Pani Jolanta Kruzel – Migacz ?Prezes ?Remedium ?Sp. z o. o, Pan Tomasz Fortuna ? Prywatna Przychodnia Stomatologiczna i Lekarska ?Fortuna?, Pani Iwona Bodziony ? Dyrektor MOPiTU w Nowym Sączu, Pani Irena Wieczorek ? Centrum Wielospecjalistyczne Poradnia Osteoporozy i Chorób Kostno ? Stawowych NZOZ OSTEODEX, Pan Tomasz Maślanka ? Centrum Rehabilitacji NZOZ NEOROKINEZIS, Pan Ryszard Patyk ? Dyrektor SP ZOZ OLK Nowy Sącz w Likwidacji, Pan Jan Wrona ? Główny Księgowy SP ZOZ OLK Nowy Sącz w likwidacji, Pan Tomasz Wańczyk ? NZOZ UROMED, Pan Jacek Wójcik ? NZOZ ARTMED, Pan Grzegorz Chochla ? Dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, Pani Marta Mordarska ?Pełnomocnik Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych.

PS.

Jak podaje www.sądeczanin.pl. Małopolski NFZ miał największy konkurs w Polsce do podziału miał 4 mld zł między tysiące placówek w 11 rodzajach świadczeń na otrzymanych 5725 ofert. Nie cena, lecz jakość usługi była podstawowym kryterium, jakim kierował się Fundusz w wyborze ofert poinformowała Pani Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Barbara Bulanowska.

Nie wiadomo jednak, jak tę jakość oceniano w podmiotach, które dopiero co powstały i nie mogły się nią wykazać w praktyce.