Dbamy o Wasze Zdrowie !

Szanowni Państwo

Drodzy Seniorzy Osiedla Falkowa w Nowym Sączu.

Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych seniorów , przewodniczący Zarządu Osiedla Artur Czernecki ufundował partie maseczek dla mieszkańców osiedla. Maseczki będą dostępne od poniedziałku 30 marca 2020r. i zostaną bezpłatnie przekazane zainteresowanym seniorom po 65 roku życia.

Osoby zainteresowane otrzymaniem maseczki proszone są o kontakt z Arturem Czerneckim przewodniczącym osiedla..tel.509907001

Ogłoszenie dla mieszkańców osiedla Falkowa

Szanowni Państwo

Jeśli są wśród mieszkańców osiedla Falkowa osoby starsze, samotne, które nie mogą wyjść z domu po zakupy spożywcze , leki. Chętnie pomogę ,kupię dowiozę proszę o telefon ogólnie Wam znany, lecz dla przypomnienia podaje 509907001

Pozdrawiam Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

Wniosek Zarządu Osiedla Falkowa do Budzetu Obywatelskiego do relaizacji w 2020 rok

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA

1. Tytuł projektu (maksymalna liczna znaków 400)

„W zdrowym ciele-zdrowy duch. Aktywnie na Falkowej?.

2. Osiedle (należy wpisać nazwę osiedla):

FALKOWA

3. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (należy podać dokładny adres lub opisać lokalizację, ważny jest także obręb i numer działki).
Dzielnica: Falkowa, ul. Botaniczna 15, działka nr 2 w obrębie 47.

4. Skrócony opis projektu (zwięzły, skondensowany opis projektu. Punkt ten konieczny jest do umieszczania opisu projektu na stronie, https://bo.nowysacz.pl.). Maksymalna liczba znaków 400 znaków.

Przedmiotem projektu jest remont części budynku przy ul. Botanicznej 15 przekazanego w użytkowanie mieszkańcom ? aby spełniał funkcję osiedlowego klubu fitness, miejsca zajęć integracyjno-ruchowych, świetlicy dla najmłodszych oraz siedzibę dla klubu seniora. Jednocześnie wskazane w opisie projektu prace mają na celu zabezpieczenie budynku przed postępującym procesem niszczenia i popadania w ruinę.

5. Opis projektu (uwaga: opis projektu nie może wskazywać podmiotu, który miałby zostać wykonawcą projektu). Maksymalna liczba znaków 3500.

Zakres zadania „”W zdrowym ciele-zdrowy duch. Aktywnie na Falkowej? obejmował będzie wykonanie „kapitalnego” remontu części wnętrz w budynku:
a. remont dużej sali docelowo przeznaczonej na salę fitness, salę spotkań integracyjnych obejmujący kompleksowy remont/wymianę podłóg, wyburzenie części ścian, osuszenie, wyrównanie i pomalowanie ścian, wykonanie oświetlenia wewnętrznego, montaż grzejników do c.o., zakup i montaż pieca wielofunkcyjnego do c.o., wymiana kontaktów itp.
b. remont korytarza wejściowego ? wymiana podłogi, osuszenie, wyrównanie i pomalowanie ścian, wykonanie nowego oświetlenia,
c. wymiana stolarki drzwiowej ? drzwi zewnętrzne, drzwi do dużej sali,
d. dostosowanie istniejącego zaplecza kuchennego do wymogów sanitarno-higienicznych ? wyrównanie ? szpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitów.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci (cel realizacji projektu, problem, którego dotyczy, proponowane rozwiązania, wyjaśnienie, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców, a także, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu). Maksymalna liczba znaków 1000.

Obecnie stan techniczny budynku zlokalizowanego przy ul. Botanicznej 15 wymaga szybkiego działania – poprawy i remontu. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania budynku przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Falkowej. Realizacja zadania wpłynie na ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy organizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak: organizacja spotkań, festynów, zabaw integracyjnych, spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka itp. Remont budynku przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania całego Miasta Nowego Sącza przez pryzmat dzielnicy Falkowa. Obecny stan budynku przy braku jakichkolwiek działań remontowych w przyszłości może stanowić zagrożenie dla użytkowników budynku. Zakładane
w projekcie prace mają na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku.

7. Szacunkowe koszty brutto projektu (wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty).
Lp.
Składowe części projektu
Szacunkowe koszty brutto
1.
Prace budowlane ? materiały budowlane, wylewka betonowa, prace rozbiórkowe, osuszanie, inne niezbędne prace
59.000,00 zł
2.
Farby, tynki, gipsy, gładzie, inne materiały ? w tym materiały malarskie, elektryczne, instalacyjne
20.000,00 zł
3.
Piec wielofunkcyjny do c.o.
10.000,00 zł.
4.
Grzejniki do centralnego ogrzewania – komplet
4.000,00 zł.
5.
Elementy stolarki drzwiowej
4.741,00 zł


OGÓŁEM:
97.741,00 zł

8. Inne uwagi (proszę przedstawić inne wyżej niewymienione informacje istotne dla realizacji projektu).
??????????????????????????????????????

9. Lista poparcia, podpisana przez mieszkańców Miasta Nowego Sącza popierających projekt zadania, którą należy załączyć do formularza zgłoszenia. (listę należy załączyć wersji pisemnej w oryginale, a w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej jako zeskanowany załącznik do wniosku).

10. Dodatkowe załączniki, (jeśli dotyczy):
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego projektu;
b) mapa lub rysunek z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu;
c) inne, istotne dla zgłaszanego projektu,
(jakie?)????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????

Wnioskodawca podaje swoje dane na osobnej karcie
(z uwagi na nieupublicznianie danych wnioskodawcy)

Autorzy (wnioskodawcy) projektu i kontakt do nich (proszę o czytelne wpisanie danych. Złożenie podpisu jest równoznaczne z akceptacją poniższych oświadczeń).

Oświadczenia:
? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzy zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefon, e-mail w celu weryfikacji wymogów formalnych projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, na postawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
? Oświadczam, że jestem mieszkańcem Nowego Sącza a wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Lp.
Imię i nazwisko*
Dane kontaktowe
Podpis
1.
Artur Czernecki
adres zamieszkania:

Nowy Sącz

nr telefonu:

509 907 001

* Proszę podkreślić osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do kontaktu z Urzędem Miasta Nowego Sącza.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, iż:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz zadania zlecone administracji rządowej.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem ? Prezydentem Miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą e-mail: urzad@nowysacz.pl, telefonicznie: (18) 443-53-08, pisemnie na adres siedziby Administratora oraz przez epuap: /os335l9icx/skrytka.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Prezydent Miasta Nowego Sącza wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@nowysacz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza tj. weryfikacji wymogów formalnych projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.
Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
– Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego;
– ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miasta Nowego Sącza, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT.

PRAWA PODMIOTU DANYCH
Osobie, której dane są przetwarzane (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, podpis) przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, oraz prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O PROFILOWANIU DANYCH
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także profilowane, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

? Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszą informacją i akceptuję ją.

30.07.2019r. Artur Czernecki
?????????????????????
(data i podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców )