Jubileuszowy strzał Artura Czerneckiego

21 stycznia na strzelnicy sportowej LOK w Nowym Sączu odbyły się Jubileuszowe XX zawody strzeleckie z okazji 67. rocznicy Wyzwolenia Miasta Nowego Sącza. Uroczystości zostały przygotowane przez Pana Józefa Fiuta, Prezesa Klubu Ligi Obrony Kraju ?SNAJPER?  w Nowym Sączu. Wśród obecnych gości był Radny Miasta – Artur Czernecki, który zabierając głos podziękował  Panu Prezesowi Józefowi  Fiutowi za zorganizowanie po raz kolejny zawodów sportowych, gratulując jednocześnie wszystkim zwycięzcom. Ponadto miał zaszczyt wręczyć przygotowane na tą okoliczność nagrody.

Artur Czernecki poza konkursem zmierzył się z przedstawicielem Klubu LOK ?SNAJPER? w strzelaniu do tarczy i należy podkreślić, że efekty były porównywalne  z osiągnięciami pozostałych zawodników.

Radni jednogłośnie uchwalili budżet na 2012 rok.

Podczas  XXII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza radni  jednogłośnie uchwalili  budżet na 2012 rok. W głosowaniu wzięło udział 22 radnych.  Projekt budżetu miasta na 2012 rok  przedstawia się następująco:
– szacowane dochody budżetu  miasta wynoszą  376 631 458 zł, w tym:
– dochody bieżące  362 745 372 zł,
– dochody majątkowe  13 886 086 zł ,
– planowane wydatki ogółem zamykają się kwotą 379 219 774 zł, w tym:
– wydatki bieżące  362 710 600 zł,
– wydatki majątkowe  16 509 174 zł .
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  2 588 316 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z :
–  zaciągniętych kredytów w kwocie  1 088 316 zł,
–  wolnych środków – jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta     1 500 000 zł,

Ogółem planowana kwota kredytu do zaciągnięcia w 2012 roku wynosi 22 mln zł.
Na Dochody ogółem składają się:
– Dochody własne w kwocie 167 733 986,
– Dotacje celowe oraz środki na dofin. zadań pozyskane z innych źródeł  w kwocie 64 666 391 zł ,
– Subwencja ogólna  w kwocie 144 231 081 zł .

Subwencja ogólna obejmuje:
– część oświatową 139 486 678 zł,  która stanowi  96,7 % całkowitej kwoty    subwencji ogólnej
– część równoważącą dla gminy  644 172 zł,  która stanowi 0,5 %
– i część równoważącą dla powiatu 4 100 231 zł, która stanowi 2,8 % całkowitej kwoty subwencji ogólnej.
Struktura planowanych wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:
801 – Oświata i wychowanie     161 339 610,-     42,5 %
852 – Pomoc społeczna                 67 245 603,-     17,7%
600 – Transport i łączność           28 740 945,-     7,6%
750 – Administracja publiczna     28 062 927,-     7,4%
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 15 556 309,-     4,1%
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    15 278 000,-     4,0%
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            15 125 000,-     4,0%
926 ? Kultura fizyczna                   11 703 700,-     3,1%
853 – Polityka społeczna               10 749 490,-     2,8%

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 16 509 174 zł  zabezpieczają przede wszystkim realizację inwestycji kontynuowanych.
Obniżenie limitu planowanych w 2012 roku wydatków majątkowych w porównaniu do wielkości planowanych w budżetach lat poprzednich wiąże się z koniecznością utrzymania stanu zadłużenia na koniec 2012 roku na poziomie zbliżonym do stanu zadłużenia na koniec 2011 roku, co jest niezbędne do osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu wynikającego z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Zabierając  głos podziękowałem Panu Prezydentowi Miasta oraz skarbnikowi miasta, Pani Jadwidze Kusiak, za przygotowanie uchwały budżetowej na rok 2012. W swoim wystąpieniu zwróciłem się do Pana Prezydenta z prośbą o realizację chociaż w części składanych przez radnych wniosków do budżetu,  na co prezydent odpowiedział, iż w miarę możliwości budżetowych będzie się starał je realizować, chociaż nie ma ich uwidocznionych w przedstawionej uchwale budżetowej.

To co było przez lata niemożliwe, stało się możliwe.


Kolejnym punktem naszych obrad był projekt uchwały( druk nr 212) w sprawie podwyżek cen biletów z 2.20 do 2.50 zł za bilet normalny jednorazowy oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, a także zasad systemu taryfowego i cen na usługi wykonywane środkami MPK spółka z o.o. w Nowym Sączu.
W tym punkcie obrad zabrałem głos: przedstawiłem swoje stanowisko dotyczące podwyżki cen biletów – sprzeciwiłem się kategorycznie nakładaniu kar w wysokości 110 zł za brak legitymacji szkolnej jako drugiego dokumentu tożsamości  na dzieci i młodzież uczęszczającą do szkół sadeckich W swoim wystąpieniu podkreśliłem, iż dzieci oraz młodzież tak naprawdę nie będą karani, lecz ich rodzice, którzy już  dzisiaj ?wiążą koniec z końcem; a dziecko ma prawo ze względu na swój wiek być niefrasobliwym. Po raz kolejny uzasadniłem swój wniosek tym, iż legitymacja sieciowa zawiera dane osobowe wraz z fotografią, numerem legitymacji i znaczka. Żądanie kolejnego dokumentu tożsamości od dzieci i młodzieży, która ustawowo ma obowiązek kształcenia się, nie znajduje w moim przekonaniu uzasadnienia, o czym już kilka krotnie mówiłem podczas wcześniejszych sesji i składałem w tej sprawie interpelacje do Prezydenta.
Zaproponowałem uwzględnienie przez Pana Prezydenta zgłoszonego przeze mnie wniosku  i dopisanie w załączniku do projektu uchwały zmiany w pkt.6 ?Pozostałe przepisy i zasady? ustęp 15 o treści: ?Dzieci uczęszczające do szkół podstawowych oraz do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych legitymujące się podczas kontroli ważnym biletem okresowym ulgowym lokalnym (bilet 10,15 dniowy, miesięczny, kwartalny, pięciomiesięczny, półroczny, dziesięciomiesięczny, roczny), zwolnione są z obowiązku okazywania dokumentu uprawniającego do ulgi?; oczywiście ten zapis reguluje wniesiona poprawka przez prezydenta w ustępie 14: ?Zakup biletu okresowego ulgowego w kasach biletowych odbywa się wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi?.
Tak więc muszę przyznać, że odniosłem kolejny sukces, z którego na pewno będą zadowoleni rodzice i opiekunowie,  gdyż karanie dziecka posiadającego opłacony bilet i korzystającego na tej podstawie ze środków transportu komunikacji zbiorowej, jaką jest MKP w Nowym Sączu, a nie posiadającego przy sobie legitymacji szkolnej byłoby zbyt krzywdzące dla rodziców czy opiekunów.
Dziękuję Panie Prezydencie za uwzględnienie zgłoszonego przez zemnie wniosku. Czas pokarze, jak będzie wyglądało korzystanie z nabytych uprawnień przez zainteresowanych. Jeżeli zajdzie potrzeba dokonania korekty, to wówczas podejmiemy ją bez zbędnej zwłoki.

Wniosek do budżetu, zgłoszony przez radnego Artura Czerneckiego, znalazł uznanie i będzie realizowany w 2012 roku.

Rada Miasta Nowego Sącza uchwalając w dniu wczorajszym Budżet Miasta na rok 2012 uwzględniła realizację kierowanej przeze mnie prośby do Pana Prezydenta w sprawie wykonania nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ulicy Nadbrzeżnej. Myślę, że załączone fotografie przedstawiające stan obecnego  ogrodzenia w pełni uzasadniają mój wniosek do budżetu na 2012 rok.

Przecież bezpieczeństwo uczęszczających do tej placówki oświatowej dzieci jest nadrzędnym celem nie tylko Dyrekcji i kadry pedagogicznej, lecz również radnych, którzy reprezentują mieszkańców miasta. Cieszyć  musi fakt, że po latach dwudziestu placówka ta doczeka się ogrodzenia w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Obecne, pozostałe po budowie  blachy, nie tylko nie spełniają funkcji bezpiecznego ogrodzenia,  ale wręcz szpecą wizerunek wspaniałych  placówek oświatowych, jakim są Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu. Na szczęście wkrótce znikną z krajobrazu tych placówek.
Pomimo kilkuletniego oczekiwania na reakcje dotyczące moich interpelacji, chciałbym jednak podziękować Panu Prezydentowi, za ich realizację. Dziękuję nie tylko w swoim imieniu, lecz również całej społeczności szkolnej.

Poniżej stan obecny ogrodzenia przy SP 20 oraz stan po wykonaniu nowego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 5 w ubiegłym roku.

Plebiscyt Gazety Krakowskiej oraz firmy DeGie – rozstrzygnięty.

W piątek w sądeckim klubie ?Level? przy ul. Zdrojowej odbyła się Gala Sportu. Radny Miasta Nowego Sącza – Artur Czernecki – otwierając  Galę Sportu,  zorganizowaną z okazji przeprowadzonego plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2011 ?Gazety Krakowskiej?,  przywitał zaproszonych gości oraz pogratulował wszystkim nominowanym i wygranym w plebiscycie. Słowa uznania  skierował do Pana Dariusza Grzyba, właściciela firmy DeGie, oraz do redakcji ?Gazety Krakowskiej? za przygotowanie po raz kolejny wspaniałej zabawy dla kibiców oraz sportowców z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego.
Wspaniała atmosfera i dobra zabawa trwała do samego rana,  a oto wyniki plebiscytu, w którym oczywiście głosowali czytelnicy ?Gazety Krakowskiej?  przy użyciu specjalnych kuponów zamieszczonych w gazecie. Oto zwycięzcy:
1. Rafał Dudek (kickboxing),
2. Katarzyna Dulak (lekkoatletyka),
3. Kamila Szczecina (piłka ręczna),
4. Arkadiusz Aleksander (piłka nożna),
5. Ewa Bulanda (kickboxing),
6. Szymon Kulka (lekkoatletyka),
7. Karol Horowski (boks),
8. Tomasz Kowal (strongman),
9. Janusz Wolański (piłka nożna),
10. Grzegorz Wójs (kajakarstwo górskie).

Podczas imprezy wręczono także specjalne nagrody w kilku kategoriach:

Trenerzy Roku: Jerzy Galara (Golden Team) i Józef Klimek (UKS Budowlani)
Sponsor Roku: Zbigniew Szubryt (MKS Limanovia Limanowa)
Odkrycie Roku: Mateusz Golonka (piłka nożna)
Talent Roku: Klaudia Borek (tenisistka)
Drużyna Roku: MKS Limanovia Szubryt Limanowa (piłka nożna)
Najsympatyczniejsza Zawodniczka: Sylwia Łukasik (tenisistka)
Debiut Roku: Krzysztof Ząbczyński (rugbista)
Impreza Roku: II Fakro Cup – turniej międzynarodowy w siatkówce kobiet oraz  Mecz Polska – Czechy (rugby)
AS 2011: Paweł Kołodziej, Wacław Skolarus, Wiesław Pazgan, Łukasz Wiśniowski oraz Robert Garwol

Do zobaczenia za rok.

Galeria – FOTO NEMO