Dotyczy: regulacji potoku Łubinka

Nowy Sącz 25 stycznia 2011 r.

Artur Czernecki
Radny Miasta Nowego Sącza
Interpelacja ? zapytanie
Nr.3/01/V/2011

Szanowny Pan
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dotyczy: regulacji potoku Łubinka

W związku z kolejną prośbą, apelem mieszkańców ulicy Lwowskie, poszkodowanych w czasie zeszłorocznej powodzi. Zwracam się z prośbą o podjęcie skutecznych działań mających na celu zabezpieczenie budynków mieszkalnych i nieruchomości przed kolejnym zalaniem przez wody z potoku Łubinka.
W świetle uzyskanych informacji od RZGW w Krakowie. W latach ubiegłych podjęta została współpraca pomiędzy Prezydentem Nowego Sącza i Dyrektorem RZGW w Krakowie, której celem była wspólna realizacja robót mających na celu poprawę bezpieczeństwa powodziowego w zlewni potoku Łubinka na terenie Miasta. W ramach podjętych działań Miasto Nowy Sącz zobowiązało się do przygotowania projektu i uzyskania stosownych decyzji na odcinek najbardziej istotny dla mieszkańców ul. Lwowskiej tj. km 4+410 ? 7+170 , a także wykonania we własnym zakresie ubezpieczenia lewego brzegu potoku Łubinka w km 5+200 ? 5+650 ,naprzeciw już wykonanego przez RZGW na prawym brzegu ubezpieczenia brzegu potoku , wzdłuż Miasteczka Galicyjskiego.
Dokumentacja projektowa na odcinek wzdłuż ul. Lwowskiej została wykonana, jednak do dnia dzisiejszego , m.in. z powodu braku prawa dysponowania terenem niezbędnym do wykonania robót , nie udało się uzyskać wymaganych do rozpoczęcia robót pozwoleń i decyzji administracyjnych.
Zdarzenia , które wystąpiły w ostatnich latach powodują , iż mieszkańcy żyją w nieustannym poczuciu zagrożenia życia i utraty wypracowanych niejednokrotnie przez wiele pokoleń dóbr materialnych. Długotrwałe narażanie Mieszkańców na życie w poczuciu zagrożenia powoduje występowanie w ich rodzinach sytuacji bardzo stresowych, a w końcowej fazie mogących doprowadzić do zaburzeń psychicznych.
Zwracam się do Pana Prezydenta o poinformowanie mnie , jakie czynności planuje Pan podjąć aby zadośćuczynić kierowanym prośbą przez mieszkańców ul. Lwowskiej.

Z poważaniem:
Artur Czernecki

Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ? Nowochruślicka.

Nowy Sącz 25 stycznia 2011 r.

Artur Czernecki
Radny Miasta Nowego Sącza
Interpelacja ? zapytanie
Nr.2/01/V/2011
Szanowny Pan
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ?
Nowochruślicka.

Podczas LXXV sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 28 października 2010r. Składałem interpelacje w sprawie dokonania regulacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowska ? Prażmowskiego ? Nowochruślicka. Z przykrością muszę stwierdzić, że również i w tej sprawie nie otrzymałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi .
W związku z powyższym, po raz kolejny interpeluję w sprawie pilnego podjęcia działań dotyczących sprawnego i bezpiecznego lewo skrętu z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską.
Pragnę nadmienić, że za dwa miesiące zostanie uruchomiona Galeria Handlowa ? Gołąbkowice?, nie wykonanie tego zadania przed tym czasem skutkować będzie zakorkowaniem w/w skrzyżowania przez pojazdy, których zamiarem jest lewo skręt z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską.

Z poważaniem:
Artur Czernecki

Dotyczy: montażu ekranów dźwiękochłonnych oś. Westerplatte

Nowy Sącz 25 stycznia 2011 r.

Artur Czernecki
Radny Miasta Nowego Sącza
Interpelacja ? zapytanie
Nr.1/01/V/2011

Szanowny Pan
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dotyczy: montażu ekranów dźwiękochłonnych oś. Westerplatte

Podczas LXXV sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dn.28.pażdziernika 2010 r. pismem znak.BPM.0057-214-1/10. Zwracałem się do Pana Prezydenta w imieniu mieszkańców osiedla Westerplatte o ujęcie w tegorocznym budżecie kosztów montażu ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Nowochruślickiej.
Nie wiem, co było przyczyną, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Nie podejrzewam żeby była to zła wola, że strony Pana czy któregokolwiek urzędnika. Wobec czego zwracam się ponownie z tą samą interpelacją dotyczącą zamontowania ekranów dźwiękochłonnych przy ulicy Nowochruślickiej od strony osiedla.
Interpeluję również o przeprowadzenie aktualnych badań emisji hałasu w rejonie ulicy Nowochruślickiej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla i o wynikach poinformowanie radnych.

Z poważaniem:
Artur Czernecki

Czy nadchodzi epoka samouzdrowień ?

W dniu 18.01.2011 r., o trudnej sytuacji, jaka powstała w Nowym Sączu po kontraktowaniu świadczeń medycznych na 2011 r. przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, dyskutowałem w ratuszu z przedstawicielami publicznych i niepublicznych przychodni wspólnie z członkami komisji ds. społecznych Rady Miasta Nowego Sącza. Głównym celem spotkania była chęć uzyskania informacji od świadczeniodawców na temat zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych w Nowym Sączu. Czytaj dalej

Oświadczenie

Szanowni Państwo,

Podczas ostatniej kampanii samorządowej zostałem publicznie oskarżony przez prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych ?Sądeckiego Hospicjum? pana Romana Porębskiego o nieuprawnione przywłaszczenie sobie tytułu inicjatora budowy stacjonarnego Sądeckiego Hospicjum. Pan Roman Porębski, w obszernym i pełnym oszczerstw liście opublikowanym na łamach lokalnych mediów, podważał mój skromny wkład w powstanie tej jakże potrzebnej mieszkańcom Sądecczyzny placówki. Moja osoba stała się przedmiotem bezpardonowych ataków i dyskredytujących insynuacji, w których zarzucano mi działanie z niskich pobudek, obliczonych wyłącznie na doraźny użytek walki wyborczej. W formie niewybrednych epitetów oraz pospolitych kłamstw starano się mnie oczernić i upokorzyć, kreśląc moją osobę, jako człowieka pozbawionego skrupułów i zasad moralnych, kierującego się egoizmem oraz partykularnym interesem nakierowanym głównie na sukces polityczny. W nikczemny, a wręcz haniebny sposób, zagrano na społecznych emocjach, sugerując, iż zawłaszczam sobie cudze zasługi, a los chorych i cierpiących wykorzystuję jako trampolinę dla budowania osobistej kariery. Czytaj dalej