Niezwykłe spotkania z radnym Arturem Czerneckim

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uczęszczający do klas integracyjnych, to osoby niezwykłe, potrzebujące szczególnego wsparcia i opieki ze względu na swoje dysfunkcje. Niezwykle ważne jest, by wspierać ich nie tylko w rozwoju intelektualnym, ale i także emocjonalnym, społecznym. Zadaniem nauczycieli jest między innymi pomoc w przygotowaniu ich do świadomego i odpowiedzialnego pełnienia przyszłych ról w dorosłym życiu. W swym powołaniu edukacyjno-wychowawczym pedagodzy wspierani są przez liczne osoby, które z własnej woli i dobrego serca troszczą się o los naszej młodzieży, a szczególnie tej, której start z powodu licznych dysfunkcji psycho-fizycznych jest niezwykle trudny.

Takim społecznikiem zaangażowanym w pomoc dzieciom jest Radny Miasta Nowego Sącza ? pan Artur Czernecki. To dzięki niemu uczniowie klasy integracyjnej – 5a Szkoły Podstawowej nr 20 im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu pod opieką Pani mgr Anny Kowacz i mgr Marzeny Matusik mieli okazję spotkać się z niezwykłymi osobami oraz usłyszeć o ich pracy zawodowej oraz powołaniu do służby społeczeństwu.

Najpierw młodzież odwiedziła Jednostkę Ratowniczo ? Gaśniczą nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Tam dowódca zmiany kapitan Bartłomiej Majcher, aspirant sztabowy Grzegorz Fedko oraz aspirant Włodzimierz Źrałka niezwykle ciekawie opowiedzieli o trudnej i odpowiedzialnej pracy strażaka, oraz zaprezentowali poszczególne wozy strażackie i sprzęt gaśniczy. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących zarówno samej pracy jak i wyposażenia wozu strażackiego. Padały pytania o pojemność zbiorników na wodę, długość węża strażackiego, rodzaj gaśnic, czy też nożyc do rozcinania blach, używanych podczas wypadków samochodowych. Na koniec spotkania zachwycona młodzież podziękowała za wspaniałe przyjęcie i piękną lekcję nie tylko bezpieczeństwa, ale przede wszystkim wzorców  osobowych i dzielnych postaw w służbie społeczeństwu.

Następnie uczniowie udali się do ratusza miejskiego, gdzie radny miasta Artur Czernecki przedstawił młodzieży Skarbnika Miasta Nowego Sącza ? Panią Jadwigę Kusiak. Młodzi ludzie mieli możliwość usłyszeć o odpowiedzialnej pracy skarbnika oraz jego roli na rozwój i życie miasta. Następnie udali się do sali obrad Rady Miasta Nowego Sącza, gdzie radny Artur Czernecki przypomniał młodym Sądeczanom o historii miasta oraz akcie lokacyjnym. Następnie zapoznał uczniów z rolą i zadaniami miejskiej rady, zwracając szczególną uwagę na ideę demokracji, samorządności oraz życzliwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Mówił o konieczności bycia wrażliwym na niedolę ludzką, a hasłem przewodnim spotkania w sądeckim ratuszu stała się myśl: ?Zostań radnym już dziś!?. Uczniowie klasy V skonfrontowali zdobytą wiedzę z rolami, jakie pełnią w swojej klasie. Porównali pracę samorządu klasowego: przewodniczącej, zastępcy i skarbnika z rolami pełnionymi przez Radę Miasta oraz Prezydenta Nowego Sącza, a także skarbnika miasta. Rozmawiali o tym, że już dziś od nich zależy przyszłość samego siebie, najbliższych oraz lokalnej społeczności, bowiem uczą się odpowiedzialności, rzetelności oraz wrażliwości na ludzką krzywdę. Postanowili ? za wezwaniem Pana Artura Czerneckiego – podjąć się funkcji radnego, troszczącego się o dobro miasta już dziś: zobowiązali się do bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz troski o dobro nie tylko swojej rodziny, ale także swojej klasy, szkoły, podwórka.

Trudne rozmowy o niełatwych sprawach uprzyjemniały słodkości, jakimi zostali uczniowie poczęstowani przez Pana Artura Czerneckiego. Na koniec zostali zaproszeni do Sali Reprezentacyjnej, gdzie usłyszeli opowieści o słynnych Sądeczanach ? między innymi o dzielnej postawie prezydenta miasta Romana Sichrawy.Na koniec  uroczyście podziękowali Radnemu Miasta Nowego Sącza za piękną lekcję historii, patriotyzmu, a także demokracji i ról społecznych. Lekcja ta była niezwykle cenna, bowiem młodzi ludzie zrozumieli, że dysfunkcje psycho-fizyczne nie stoją na przeszkodzie temu, by być odpowiedzialnym za siebie i los drugiego człowieka. Sądecki ratusz żegnała klasa Va słowami: ?Radnym miasta będę już dziś?.

Wychowawcy klasy 5 a – mgr Marzena Matusik,mgr Anna Kowacz

Media o wizycie :

?http://sadeczanin.info/aktualnosci-kultura/art/32584

?http://www.sacz.in/wy-tu-piszecie;niezwykle-spotkania,9324.html

Wniosek do budżetu, zgłoszony przez radnego Artura Czerneckiego, znalazł uznanie i będzie realizowany w 2012 roku.

Rada Miasta Nowego Sącza uchwalając w dniu wczorajszym Budżet Miasta na rok 2012 uwzględniła realizację kierowanej przeze mnie prośby do Pana Prezydenta w sprawie wykonania nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ulicy Nadbrzeżnej. Myślę, że załączone fotografie przedstawiające stan obecnego  ogrodzenia w pełni uzasadniają mój wniosek do budżetu na 2012 rok.

Przecież bezpieczeństwo uczęszczających do tej placówki oświatowej dzieci jest nadrzędnym celem nie tylko Dyrekcji i kadry pedagogicznej, lecz również radnych, którzy reprezentują mieszkańców miasta. Cieszyć  musi fakt, że po latach dwudziestu placówka ta doczeka się ogrodzenia w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Obecne, pozostałe po budowie  blachy, nie tylko nie spełniają funkcji bezpiecznego ogrodzenia,  ale wręcz szpecą wizerunek wspaniałych  placówek oświatowych, jakim są Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu. Na szczęście wkrótce znikną z krajobrazu tych placówek.
Pomimo kilkuletniego oczekiwania na reakcje dotyczące moich interpelacji, chciałbym jednak podziękować Panu Prezydentowi, za ich realizację. Dziękuję nie tylko w swoim imieniu, lecz również całej społeczności szkolnej.

Poniżej stan obecny ogrodzenia przy SP 20 oraz stan po wykonaniu nowego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 5 w ubiegłym roku.