Wniosek Zarządu Osiedla Falkowa do Budzetu Obywatelskiego do relaizacji w 2020 rok

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA

1. Tytuł projektu (maksymalna liczna znaków 400)

„W zdrowym ciele-zdrowy duch. Aktywnie na Falkowej?.

2. Osiedle (należy wpisać nazwę osiedla):

FALKOWA

3. Lokalizacja, miejsce realizacji projektu (należy podać dokładny adres lub opisać lokalizację, ważny jest także obręb i numer działki).
Dzielnica: Falkowa, ul. Botaniczna 15, działka nr 2 w obrębie 47.

4. Skrócony opis projektu (zwięzły, skondensowany opis projektu. Punkt ten konieczny jest do umieszczania opisu projektu na stronie, https://bo.nowysacz.pl.). Maksymalna liczba znaków 400 znaków.

Przedmiotem projektu jest remont części budynku przy ul. Botanicznej 15 przekazanego w użytkowanie mieszkańcom ? aby spełniał funkcję osiedlowego klubu fitness, miejsca zajęć integracyjno-ruchowych, świetlicy dla najmłodszych oraz siedzibę dla klubu seniora. Jednocześnie wskazane w opisie projektu prace mają na celu zabezpieczenie budynku przed postępującym procesem niszczenia i popadania w ruinę.

5. Opis projektu (uwaga: opis projektu nie może wskazywać podmiotu, który miałby zostać wykonawcą projektu). Maksymalna liczba znaków 3500.

Zakres zadania „”W zdrowym ciele-zdrowy duch. Aktywnie na Falkowej? obejmował będzie wykonanie „kapitalnego” remontu części wnętrz w budynku:
a. remont dużej sali docelowo przeznaczonej na salę fitness, salę spotkań integracyjnych obejmujący kompleksowy remont/wymianę podłóg, wyburzenie części ścian, osuszenie, wyrównanie i pomalowanie ścian, wykonanie oświetlenia wewnętrznego, montaż grzejników do c.o., zakup i montaż pieca wielofunkcyjnego do c.o., wymiana kontaktów itp.
b. remont korytarza wejściowego ? wymiana podłogi, osuszenie, wyrównanie i pomalowanie ścian, wykonanie nowego oświetlenia,
c. wymiana stolarki drzwiowej ? drzwi zewnętrzne, drzwi do dużej sali,
d. dostosowanie istniejącego zaplecza kuchennego do wymogów sanitarno-higienicznych ? wyrównanie ? szpachlowanie i pomalowanie ścian i sufitów.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz jego beneficjenci (cel realizacji projektu, problem, którego dotyczy, proponowane rozwiązania, wyjaśnienie, dlaczego projekt powinien być zrealizowany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców, a także, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji projektu). Maksymalna liczba znaków 1000.

Obecnie stan techniczny budynku zlokalizowanego przy ul. Botanicznej 15 wymaga szybkiego działania – poprawy i remontu. Inwestycja ma na celu zmodernizowanie obiektu w celu poprawienia warunków użytkowania budynku przez społeczność lokalną. Głównym celem zadania jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Falkowej. Realizacja zadania wpłynie na ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy organizacji wspólnych przedsięwzięć takich jak: organizacja spotkań, festynów, zabaw integracyjnych, spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka itp. Remont budynku przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania całego Miasta Nowego Sącza przez pryzmat dzielnicy Falkowa. Obecny stan budynku przy braku jakichkolwiek działań remontowych w przyszłości może stanowić zagrożenie dla użytkowników budynku. Zakładane
w projekcie prace mają na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego budynku.

7. Szacunkowe koszty brutto projektu (wszystkie składowe części projektu oraz ich szacunkowe koszty).
Lp.
Składowe części projektu
Szacunkowe koszty brutto
1.
Prace budowlane ? materiały budowlane, wylewka betonowa, prace rozbiórkowe, osuszanie, inne niezbędne prace
59.000,00 zł
2.
Farby, tynki, gipsy, gładzie, inne materiały ? w tym materiały malarskie, elektryczne, instalacyjne
20.000,00 zł
3.
Piec wielofunkcyjny do c.o.
10.000,00 zł.
4.
Grzejniki do centralnego ogrzewania – komplet
4.000,00 zł.
5.
Elementy stolarki drzwiowej
4.741,00 zł


OGÓŁEM:
97.741,00 zł

8. Inne uwagi (proszę przedstawić inne wyżej niewymienione informacje istotne dla realizacji projektu).
??????????????????????????????????????

9. Lista poparcia, podpisana przez mieszkańców Miasta Nowego Sącza popierających projekt zadania, którą należy załączyć do formularza zgłoszenia. (listę należy załączyć wersji pisemnej w oryginale, a w przypadku składania wniosku w formie elektronicznej jako zeskanowany załącznik do wniosku).

10. Dodatkowe załączniki, (jeśli dotyczy):
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego projektu;
b) mapa lub rysunek z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego projektu;
c) inne, istotne dla zgłaszanego projektu,
(jakie?)????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????

Wnioskodawca podaje swoje dane na osobnej karcie
(z uwagi na nieupublicznianie danych wnioskodawcy)

Autorzy (wnioskodawcy) projektu i kontakt do nich (proszę o czytelne wpisanie danych. Złożenie podpisu jest równoznaczne z akceptacją poniższych oświadczeń).

Oświadczenia:
? Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzy zgłoszenia projektu do budżetu obywatelskiego: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefon, e-mail w celu weryfikacji wymogów formalnych projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego zgodnie z Uchwałą Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, na postawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
? Oświadczam, że jestem mieszkańcem Nowego Sącza a wszystkie dane podane w formularzu oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Lp.
Imię i nazwisko*
Dane kontaktowe
Podpis
1.
Artur Czernecki
adres zamieszkania:

Nowy Sącz

nr telefonu:

509 907 001

* Proszę podkreślić osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do kontaktu z Urzędem Miasta Nowego Sącza.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO, Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, iż:
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Miasto Nowy Sącz reprezentowane przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz zadania zlecone administracji rządowej.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem ? Prezydentem Miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą e-mail: urzad@nowysacz.pl, telefonicznie: (18) 443-53-08, pisemnie na adres siedziby Administratora oraz przez epuap: /os335l9icx/skrytka.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Prezydent Miasta Nowego Sącza wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@nowysacz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury budżetu obywatelskiego Miasta Nowego Sącza tj. weryfikacji wymogów formalnych projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego.
Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
– wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
– Uchwała Nr XIII/133/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania procedury budżetu obywatelskiego miasta Nowego Sącza oraz wymogów formalnych jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego;
– ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miasta Nowego Sącza, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT.

PRAWA PODMIOTU DANYCH
Osobie, której dane są przetwarzane (tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres email, podpis) przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, oraz prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O PROFILOWANIU DANYCH
Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym także profilowane, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

? Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszą informacją i akceptuję ją.

30.07.2019r. Artur Czernecki
?????????????????????
(data i podpis wnioskodawcy/ wnioskodawców )

Zapraszam dzieci z osiedla Falkowa do uczestniczenia w akcji „Bezpieczne Wakacje”

BEZPIECZNE WAKACJE 2019

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ

OSIEDLE FALKOWA

L.p.

Data

Rodzaj zajęć

Godz.

zbiórki

Planowany

powrót

Uwagi

1.

3 lipca

Basen

09.00

11.30

Ręcznik, strój kąpielowy, klapki, czepek

2.

4 lipca

Wycieczka-

TARA Kamionka

08.30

14.00

Obuwie pełne, nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe

(w zależności od pogody)

3.

8 lipca

NOVELART

08.20

11.30

Muzyczno-taneczne podróże do Afryki ?Hakuna Matata?

4.

10 lipca

Strzelnica LOK

10.20

13.30

 

5.

17 lipca

Teatr NOWY

?Tajemnica Alladyna?

10.55

13.30

 

6.

22 lipca

Kino HELIOS

?Paskudy.UglyDolls?

09.00

12.45

Dzieci od 7 lat

7.

25 lipiec

Kort Tenisowy

10.20

12.45

 

8.

29 lipca

Wycieczka- Szpilówka

07.30

14.00

Obuwie pełne, nakrycie głowy, kurtki przeciwdeszczowe

(w zależności od pogody)

9.

1 sierpnia

Bajkoland

09.00

11.30

Skarpetki, dzieci do 10 lat

10.

5 sierpnia

Wycieczka- Muszyna

07.30

14.00

Ręcznik, strój kąpielowy, klapki, nakrycie głowy, krem z filtrem

11.

8 sierpnia

Basen

08.20

10.20

Ręcznik, strój kąpielowy, klapki, czepek

12.

12 sierpnia

Kino HELIOS

?Toy Story 4?

09.00

12.45

 

13.

13 sierpnia

Kort Tenisowy

09.00

11.30

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy oraz dodatkowe informacje można uzyskać u wychowawcy świetlicy środowiskowej FALKOWA p. Wioli Chapko-Mięczakowskiej tel. 536 955 339 oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Falkowa p. Artura Czerneckiego tel. 509907001

W razie samodzielnego przybycia na zajęcia i samodzielnego powrotu dziecka do domu z zajęć proszę dołączyć oświadczenie.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na samodzielne przybycie i powrót do domu mojej córki/ mojego syna …………………………………. ………………………………………………(imię i nazwisko dziecka). Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka przed zbiórką i po zakończonych zajęciach w ramach „Bezpiecznych Wakacji 2019”.

?……………………………………………….

Data, podpis rodzica

Zaproszenie mieszkańców osiedla Falkowa oraz miasta Nowego Sącza i okolic na uroczysty Apel Poległych w katastrofie pod Smoleńskiem,

Zaproszenie

      W dniu 10 kwietnia 2019r.o godz.8.41, w ósmą rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, po raz kolejny staniemy do apelu pamięci by oddać hołd ofiarom lotu 10 kwietnia 2010 roku.

      W imieniu organizatorów zapraszam mieszkańców osiedla Falkowa oraz miasta Nowego Sącza i okolic na uroczysty Apel Poległych w katastrofie pod Smoleńskiem, który będzie miał miejsce w Nowym Sączu w dzielnicy Falkowa na skwerze Lasku Falkowskiego obok kaplicy pw. św. Antoniego w dniu 10 kwietnia 2019r. o godz.8.41

     W uroczystości uczestniczyć będzie Karpacki Oddział Straży Granicznej z Nowego Sącza , który wystawi wartę honorową.

Ludomir Handzel ? Prezydent Miasta Nowego Sącza

ks. Jerzy Jurkiewicz – Proboszcz Parafii pw . Świętej Małgorzaty

Artur Czernecki ? Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa

W programie:

– Apel pamięci ? Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowy Sącz

– Modlitwa za ofiary katastrofy ? Ks. dr Jerzy Jurkiewicz

– Złożenie wiązanek

– 18.00 Uroczysta Msza Święta Bazylika pw. Świętej Małgorzaty

             ? Ks. dr Jerzy Jurkiewicz

Apel Pamięci 

Ku czci ofiar tragedii lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku

Rodacy!

Sądeczanie!

Dziś, w ósmą rocznicę tragedii lotniczej pod Smoleńskiem, stajemy do apelu by oddać hołd ofiarom lotu 10 kwietnia 2010 roku. Na pokładzie rządowego samolotu, udającego się na miejsce katyńskiej kaźni znalazł się kwiat politycznej, intelektualnej, kulturalnej i wojskowej elity narodu polskiego na czele z Parą Prezydencką Lechem i Marią Kaczyńskimi oraz ostatnim Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźctwie panem Ryszardem Kaczorowskim. Tragedia smoleńska była wstrząsem, jakiego nigdy nie doświadczyło żadne współczesne państwo; traumą, której rana nieprędko się zabliźni. Rotmistrz Józef Czapski powiedział kiedyś znamienne i jak pokazał czas prorocze słowa:

?Wszyscy tworzymy ten łańcuch niewidzialny, którego ostatnim ogniwem jest Katyń.?

10 kwietnia 2010 roku historia wykuła jeszcze jedno ogniwo i zamknęła łańcuch. Bo tych, których zamordowano 79 lata temu i tych, którzy oddali swe życie w służbie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, udając się z pielgrzymką na miejsce największej żołnierskiej mogiły, łączyło jedno credo, jedno wyznanie: ?Nic dla siebie, wszystko dla Polski?. Głęboko wierzę w to, że Pan Prezydent Lech Kaczyński, Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski, gen. Franciszek Gągor i wszyscy pozostali uczestnicy tego tragicznego lotu odchodzili do Domu Pana pośród szpaleru ponad 21 tysięcy katyńskich oficerów, którzy oddawali im swój ostatni salut. Spełnili swe życie ofiarą, podobnie jak tamci oficerowie, którym wymarzyła się Polska silna, niezawisła, praworządna, a nader wszystko sprawiedliwa.

Wzywam Was

 1. Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej Lechu Kaczyński ? Honorowy Obywatelu Nowego Sącza
 2. Mario Kaczyńska małżonko Prezydenta RP
 3. Ostatni Prezydencie Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowski – Honorowy Obywatelu Nowego Sącza
 4. generale Franciszku Gągor, synu sądeckiej ziemi
 5. Joanno Agacka ? Indecka
 6. Ewo Bąkowska
 7. generale Andrzeju Błasik
 8. Krystyno Bochenek
 9. Anno Mario Borowska
 10. Bartoszu Borowski
 11. generale Tadeuszu Buk
 12. arcybiskupie generale Mironie Chodakowski
 13. Czesławie Cywiński
 14. Leszku Deptuła
 15. podpułkowniku Zbigniewie Dębski
 16. Grzegorzu Dolniak
 17. Katarzyno Doraczyńska
 18. Edwardzie Duchnowski
 19. Aleksandrze Fedorowicz
 20. Janino Fetlińska
 21. Jarosławie Florczak
 22. Arturze Francuz
 23. Grażyno Gęsicka
 24. generale Kazimierzu Gilarski
 25. Przemysławie Gosiewski
 26. księże Bronisławie Gostomski
 27. Mariuszu Handzlik
 28. księże Romanie Indrzejczyk
 29. Pawle Janeczek
 30. Dariuszu Jankowski
 31. Izabello Jarugo ? Nowacka
 32. księże Józefie Joniec
 33. Sebastianie Karpiniuk
 34. wiceadmirale Andrzeju Karweta
 35. Mariuszu Kazana
 36. Januszu Kochanowski
 37. generale Stanisławie Komornicki
 38. Stanisławie Jerzy Komorowski
 39. Pawle Krajewski
 40. Andrzeju Kremer
 41. księże Zdzisławie Król
 42. Januszu Krupski
 43. Januszu Kurtyka
 44. księże Andrzeju Kwaśnik
 45. generale Bronisławie Kwiatkowski
 46. Wojciechu Lubiński
 47. Tadeuszu Lutoborski
 48. Barbaro Mamińska
 49. Zenonie Mamontowicz ? Łojek
 50. Stefanie Melak
 51. Tomaszu Merta
 52. Stanisławie Mikke
 53. Aleksandro Natalli ? Świat
 54. Janino Natusiewicz ? Mirer
 55. Piotrze Nosek
 56. Piotrze Nurowski
 57. Bronisławo Orawiec ? Loffler
 58. księże podpułkowniku Janie Osiński
 59. księże podpułkowniku Adamie Pilch
 60. Katarzyno Piskorska
 61. Macieju Płażyński
 62. biskupie generale Tadeuszu Płoski
 63. generale Włodzimierzu Potasiński
 64. Andrzeju Przwoźnik
 65. Krzysztofie Putra
 66. Ryszardzie Rumianek
 67. Arkadiuszu Rybicki
 68. Andrzeju Sariuszu ? Skąpski
 69. Wojciechu Sewerynie
 70. Sławomirze Skrzypek
 71. Leszku Solski
 72. Władysławie Stasiak
 73. Jacku Surówka
 74. Aleksandrze Szczygło
 75. Jerzy Szmajdziński
 76. Jolanto Szymanek ? Deresz
 77. Izabello Tomaszewska
 78. Marku Uleryk
 79. Anno Walentynowicz
 80. Tereso Walewska ? Przyjałkowska
 81. Zbigniewie Wasserman
 82. Wiesławie Woda
 83. Edwardzie Wojtas
 84. Pawle Wypych
 85. Stanisławie Zając
 86. Januszu Zakrzeński
 87. Gabrielo Zych
 88. Dariuszu Michałowski
 89. Arkadiuszu Protasiuk
 90. Robercie Grzywna
 91. Andrzeju Michalak
 92. Arturze Ziętek
 93. Barbaro Maciejczyk
 94. Natalio Januszko
 95. Justyno Moniuszko
 96. Agnieszko Pogródka ? Więcławek

Stańcie do apelu !

Cześć ich pamięci !

Wzywam na koniec wszystkich Was ? Polacy, którzyście przelewali krew za wolność, całość i niezawisłość naszej Ojczyzny

Stańcie do apelu !

Cześć ich pamięci !