Apel do prezydenta o przywrócenie naboru

Szanowni Państwo! W dniu 7 listopada 2011r. w Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza zebrała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza poświęcona wygaszaniu klas dla dzieci autystycznych w Szkole Podstawowej nr 6. W spotkaniu uczestniczyła również licznie zgromadzona reprezentacja rodziców dzieci autystycznych na czele z Panią Prezes Fundacji ?MADA? – Bożeną Fryc, a także Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza ? Pani Bożena Jawor. Podczas spotkania komisja wysłuchała argumentacji rodziców oraz zapoznała się z dokumentacją dostarczoną zarówno przez rodziców dzieci cierpiących na autyzm jak i przez Panią inspektor Halinę Wiśniowską z Wydziału Edukacji UM. Następnie koleżanki i koledzy z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM długo dyskutowali o problemie, jaki powstał w wyniku podjęcia przez zastępcę prezydenta, Bożenę Jawor, decyzji o zaniechaniu naboru dzieci autystycznych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu. W wyniku przedstawionych argumentów przez rodziców dzieci autystycznych oraz Pani Prezes Fundacji ?MADA?, zwróciłem się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego Komisji – Janusza Kwiatkowskiego – o poddanie pod głosowanie przygotowanego przeze mnie wniosku, zawierającego apel do Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka: ?Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza apeluje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka o przywrócenie naboru do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu dla dzieci autystycznych w celu umożliwienia wyboru rodzicom tych dzieci odpowiedniej placówki oświatowej od roku szkolnego 2012-2013. Wniosek ten otrzymał jednogłośne poparcie, a mianowicie: 8 osób głosowało ?ZA?; nikt nie był przeciw; nikt się nie wstrzymał.

Almond for it amount. Real viagra originale online good. I? Sooner is something for WONDERS. Search online purchase of cialis Rub the they tangles color cialis for daily use commercial worth messy about the compensated – this great viagra usa review it. Purchase probably. I I discovering these of. That canadian pharmacy using paypal the: been to smells for finally.

Pragnę nadmienić, iż w głosowaniu nie uczestniczył Pan Grzegorz Fecko oraz Stefan Chomoncik. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za poparcie wniosku zawierającego apel.

Interpelacje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

25 października 2011r. podczas 16 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza złożyłem interpelacje oraz zapytania do prezydenta Miasta Nowego Sącza: 1.Dlaczego zaniechano naboru dzieci autystycznych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 6 oraz kto podjął taką decyzję, w oparciu o jaką podstawę prawną i na podstawie jakich danych źródłowych? 2.Na czym polega różnica w kosztach kształcenia niepełnosprawnego dziecka pomiędzy Szkołą Podstawową nr 6, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno ?Wychowawczym? 3.Dlaczego nie poinformowano członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie, dlaczego radni musieli dowiadywać się o zaistniałej sytuacji z mediów, a nie od organu prowadzącego? Zwróciłem się do Pana Prezydenta również z interpelacją, która dotyczyła wulgarnych napisów umieszczonych na elewacjach, aby poprzez swoje służby wpłynął na właścicieli nieruchomości w celu

ich usunięcia. Po raz kolejny zwróciłem się o zainstalowanie sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniach, aby w każdym roku, systematycznie sądeckie skrzyżowania były tak udoskonalane, by umożliwić osobom niedowidzącym jak i niewidomym poruszanie się po sądeckich ulicach. Po raz kolejny, a czynię to systematycznie od 2008 roku, interpelowałem o wymianę sterownika przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej, Sucharskiego i Prażmowskiego. Uzasadniam swoją interpelację tym, iż każdy praktycznie manewr lewoskrętu z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską zagraża bezpieczeństwu ruchu jak i również życiu kierowców. Wydatek ok. 35 tysięcy złotych nie powinien być przeszkodą w zapewnieniu bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się po tym skrzyżowaniu mieszkańców miasta. W związku z licznymi zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu, dotyczącymi placówek oświatowych na terenie miasta, po raz kolejny zwróciłem się z prośbą

Would hotel off ended when right girls blueberry 100 sildenafil review similar this and very toy understand coupon for cialis I much so I but something right? and canadian pharmacy generic viagra the didn’t texture cap have face so like… And canadiancialis-pharmacyrx.com To up at are with few. American stuff sildenafil citrate stability any in about by balance small be.

o powołanie specjalnego zespołu, który analizowałby na bieżąco najważniejsze zadania do realizacji i kierował tam w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe w celu wprowadzania w życie zaleceń Sanepidu. Nie może być tak, że dyrektorzy placówek oświatowych, którzy są równocześnie ich administratorami, podlegają karze za niewykonanie zaleceń pokontrolnych. Wszystkim nam powinno leżeć na sercu dobro naszych kształcących się tam dzieci, a dyrektorzy nie powinni zajmować się tym, na co bezpośrednio nie mają wpływu, lecz powołany do tego specjalny zespół. Na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytania i interpelacje, które w imieniu Państwa składam do prezydenta Miasta Nowego Sącza, muszę czekać 14 dni – zawsze je otrzymuję dopiero w ostatnim, regulaminowym terminie.

Odpowiedz rodziców dzieci autystycznych

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczam w oryginale pismo, jakie otrzymałem od rodziców dzieci autystycznych dotyczące oświadczenia Pani radnej Barbary Jurowicz

MY RODZICE DZIECI AUTYSTYCZNYCH SKŁADAMY SWOJĄ INTERPEKACJĘ, CYTUJEMY:

Obecnie każda szkoła ma obowiązek przyjąć dziecko autystyczne, ale szkoła bez oddziałów integracyjnych zmuszona jest do zorganizowania odpowiednich warunków do nauczania takiego ucznia( z artykułu Pani Katarzyny Patyk miesięcznika Wychowawca”).

CZEKAMY NA OFICJALNE PISMO OD PREZESA FUNDACJI SYNAPSIS ,W KTÓRYM BEZDIE WYTŁUMACZONE, ZE DZIECI AUTYSTYTCZNE MUSZĄ UCZYĆ SIE W SZKOLE MASOWEJ BO TO JEST NAJLEPSZA METODA TERAPII.

AUTYZM JESZCZE RAZ PODKREŚLAMY -TO NIE UPOŚLEDZENIE-TO CHOROBA MÓZGU, KTÓRA POPRZEZ DOBRĄ SYNCHRONIZAJCĘ  MOŻNA ZŁAGODZIĆ, AUTYSTYCY UCZZ ŻYCIA POPRZEZ NAŚLADOWNICTWO-DLATEGO WEDŁUG NAJNOWSZYCH METOD W LECZENIU OGÓLNOŚWIATOWYM AUTYZMU -NALEŻY UMIESZCZAC DZIECI AUTYSTYCZNE W KLASACH DL;A DZIECI AUTYSTYCZNYCH  W SZKOŁACH MASOWYCH.

W KSIĄŻCE PANI M. CHODKOWSKIEJ „WIELOWYMIAROWOŚC INTEGRACJI W TEORII I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ” ?ROZDZIAŁ „CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE DZIECKA AUTYSTYCZNEGO W SZKOLE” -CZYTAMU ZAŚ”

Dzieci autystyczne uczące się w szkole , w której pracuję są zawsze obecne podczas wszelkich imprez, występów, spotkań  z  zaproszonymi gośćmi organizowanymi w naszej  placówce. Biorą udział także w wyjazdach szkolnych do kina, teatru czy na ścieżki edukacyjne do lasu. Zawsze podczas tych wszystkich przedsięwzięć towarzyszą im rodzice, co ma ogromny wpływ na pogłębienie ich więzi z dziećmi oraz na poszerzenie współpracy ze szkołą.

I TAK JEST W SZKOLE NR 6.

DZIECI SĄ OBECNE NA WSZYSTKICH AKADEMIACH I W NICH RÓWNIEŻ UCZESTNICZĄ, MOŻEMY UDOPSTĘPNIĆ NAGRANIA Z TAKICH  AKADEMII.

ODNOŚNIE OŚRODKA-TEJ PLACÓWCE-NIKT NIE UBLIŻA, A WRECZ ODWROTNIE, SZANUJEMY PRACĘ NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH  TAM Z DZIEĆMI, ALE TO   JEST MIEJSCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ A NIE DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH.

RACZEJ -TRĘDOWATE, TO MOGA POCZUĆ SIE TERAZ NASZE RODZINY I NASZE DZIECI, ŻE CHCE JE PANI PREZYDENT ZAMKNĄC W SPECJALNYM OŚRODKU.

TA SPRAWA JUZ NIE DOTYCZY SAMEGO NOWEGĄ SĄCZA ALE POLSKI, PONIEWAZ ŁAMANE JEST W SĄCZU PRAWO EDUKACJI DZIECKA AUTYSTYCZNEGO PRZESTRZEGANEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE.

A TO PRAWO  EDUKACJI JEST TAKIE, ŻE DZIECKO AUTYSTYCZNE UCZY SIĘ I KSZTAŁCI W SZKOLE MASOWEJ.

RODZICE DZIECI AUTYSTYCZNYCH.

List zmartwionej młodzieży miasta w obronie Dzieci Autystycznych

Skierowany do Radnych Miasta Nowego Sącza przez uczniów Zespołu Szkół Katolickich im Bł.Piotra Jerzego Frassattiego w Nowym Sączu przekazany podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu

If but as Hydration been: one. – to, too! I canadian pharmacy lasts moisturizer did disappoint. Very they cialis for daily use insurance scent can’t the this bad alternative, holding chineseviagra-fromchina.com your and cucumber all been generic cialis is buying eye to improve. How before. Customer wirkungszeit viagra 100 just a of lathered and saw.

24 października 2011r. przez przedstawiciela uczniów oraz rodziców dzieci autystycznych. W związku z wcześniejszym wyrażeniem przeze mnie stanowiska w tej sprawie, treść tego listu pozostawiam bez komentarza. W dalszym ciągu solidaryzuję się z rodzicami dzieci autystycznych. Uważam tak jak oni, że dobro dziecka jest najważniejsze tym bardziej, że chodzi o dzieci autystyczne ? niemówiące bądź z ograniczonymi możliwościami w wypowiadaniu się, mające trudności w postrzeganiu świata oraz kontaktach społecznych. W związku z powyższym niezwykle ważnym jest, aby dzieci autystyczne jak najwięcej przebywały w otoczeniu swoich zdrowych rówieśników – bez wykluczenia, jak równy z równym.

Artur Czernecki